اقدامات پس از پذيره‌نويسى

پس از آنکه اعلاميه پذيره‌نويسى وسيله مؤسسين شرکت در جرائد درج گرديد با توجه به ماده ۱۲ قانون تجارت کسانى که مايل به پذيره‌نويسى باشند بايد به بانک مربوطه و يا دفتر شرکت مراجعه نموده، ورق تعهد سهام را امضاء و مبلغى که بايد به‌طور نقدى پرداخت نمايند به حساب شرکت واريز و فيش آن را به دفتر شرکت تسليم کنند. بديهى است نکاتى که برابر ماده ۱۳ قانون تجارت مقرر گرديده است جهت اطلاع و الزام پذيره‌نويسان در ورقه تعهد سهم درج مى‌گردد تا جاى هيچ‌گونه ابهامى باقى نماند ضمناً ورقه مزبور در دو نسخه تنظيم و با قيدتاريخ به امضاء پذيره‌نويس يا قائم‌مقام قانونى او مى‌رسد و نسخه اول آن در بانک نگهدارى مى‌شود و نسخه دوم با قيد رسيد وجه و مهر و امضاء متصدى بانک به پذيره‌نويس تسليم مى‌شود.

ورقه تعهد براى پرداخت مبلغ سهام

      ورقه تعهد برای پرداخت مبلغ سهم
شرکت         (سهامى عام) (در شرف تأسيس)
 
شرکت (سهامى عام) در شرف تأسيس از کليهٔ اشخاص حقيقى و حقوقى دعوت به‌عمل مى‌آورد تا با ملاحظهٔ اين اعلاميه در صورت تمايل نسبت به خريد سهام اين شرکت اقدام و پس از خريد جزء صاحبان سهام شرکت قرار گيرند
          ۱. نام شرکت:  
        ۲. موضوع شرکت:  
      ۳. مرکز اصى شرکت:  
      ۴. مدت شرکت: سال / نامحدود  
  ۵. سرمايه شرکت مبلغ ريال است که به سهم با نام يا بى‌نام هزار ريالى تقسيم شده است.  
    ۶. شماره و تاريخ اجازه انتشار اعلاميه پذيره‌نويسى و مرجع صدور آن:  
     بانضمام اساسنامه و اظهارنامه و اعلاميه پذيره‌نويسى به اداره ثبت شرکت‌ها تسليم گرديده و اداره مزبور پس از بررسى اسناد و مدارک تقديمى طى نامه شماره           مورخ           اجازه انتشار اعلاميه پذيره‌نويسى را صادر کرده است.  
  ۷.هر يک از پذيره‌نويسان اعم از شخص حقيقى با حقوقى مى‌توانند حداقل تعداد        سهم از سهام عرضه شده شرکت را پذيره‌نويسى نمايند و کليه مبلغ اسمى يا حداقل ۳۵% مبلغ اسمى / سهام را نقداً به حساب شرکت واريز نمايند.  
  ۸. پذيره‌نويسان بايد منحصراً مبلغ مورد بحث را به حساب شماره           بانک         شعبه           واريز نمايند.  
    مؤسسين شرکت    
 
    اينجانب ورقه تعهد سهام مربوطه به شرکت           (سهامى عام) را قرائت و از مُفاد آن مطلع شدم. با قبول اساسنامه تعهد مى‌نمايم مبلغ پرداخت نشده سهامى که تعهد نموده‌ام، طبق مقررات در هر زمان که هيئت مديره تعيين نمايد پرداخت نمايم.
   صادره از   شماره شناسنامه نام پدر   نام و نام خانوادگى  
      نشانى دقيق و کامل    تاريخ تولد  
    محل امضاء     تاريخ   شماره فيش  
             


ماده ۱۵. قانون تجارت: امضاء ورقه تعهد سهم به‌خودى خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصميمات مجامع عمومى صاحبان سهام مى‌باشد.