پذيره‌نويسى در حقيقت تعهدى است که اشخاص حقيقى با حقوقى براى خريد سهام شرکت سهامى عام در مدتى که معين و مشخص گرديده، مى‌نمايند و براى اينکه مردم بتوانند به پذيره‌نويسى اقدام کنند، مؤسسين شرکت بايد اعلاميه‌اى به‌نام اعلاميه پذيره‌نويسى تنظيم و نکات ذيل را در آن قيد نموده و از طريق روزنامه‌ها به اطلاع عموم برسانند:


۱. نام شرکت


۲. موضوع شرکت و نوع فعاليت‌هائى که شرکت به آن منظور تأسيس مى‌شود


۳. مرکز اصلى شرکت و شعبه آن در صورتى‌که تأسيس شعبه موردنظر باشد


۴. مدت شرکت


۵. هويت و مشخصات کامل و اقامتگاه مؤسسين و در صورتى‌که بعضى از مؤسسين در امور شرکت تخصص و مهارتى دارند ذکر شود


۶. مبلغ سرمايه شرکت با تعيين مقدار نقدى و غيرنقدى آن به‌طور مجزا و تعداد سهام و نوع آنها و در مورد سرمايه غيرنقدى شرکت تعيين مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به‌گونه‌اى که از چگونگى و کم و کيف آن اطلاعات لازم حاصل شود.


۷. در صورتى‌که مؤسسين براى خود مزايائى در نظر گرفته باشند نوع مزايا و چگونگى و موجبات آن به‌طور کامل مشخص گردد


۸. تعيين مقدار سرمايه‌اى که مؤسسين تعهد کرده و مبلغى که پرداخت کرده‌اند


۹. در صورتى‌که انجام موضوع شرکت قانوناً مستلزم موافقت مرجع خاصى باشد مشخصات اجازه‌‌دهنده و يا موافقت‌نامه بايد ذکر شود


۱۰. ذکر حداقل تعداد سهامى که هنگام پذيره‌نويسى بايد به‌وسيله پذيره‌نويس تعهد شود و تعيين مبلغى که مقارن پذيره‌نويسى بايد نقداً پرداخت گردد


۱۱. ذکر شماره و مشخصات حساب بانکى که مبلغ نقدى سهام مورد تعهد بايد به آن پرداخت شود


۱۲. قيد اين مطلب که اظهارنامهٔ مؤسسين به همراه طرح اساسنامه براى مراجعه علاقمندان به مرجع ثبت شرکت‌ها تسليم گرديده و نام روزنامه کثيرالانتشار نيز معلوم شده است

اعلاميه پذيره‌نويسى

    اعلامیه پذیره نویسی
برای شرکت             (سهامی عام)
که در شرف تأسیس می‌باشد
 
شرکت      (سهامى عام) در شرف تأسيس از کليهٔ اشخاص حقيقى و حقوقى دعوت به‌عمل مى‌آورد تا با ملاحظهٔ اين اعلاميه در صورت تمايل نسبت به خريد سهام اين شرکت اقدام و پس از خريد جزء صاحبان سهام شرکت قرار گيرند.
             
             نام مؤسسه شرکت‌کننده:
           ۱. نام شرکت: (سهامى عام)  
          ۲. موضوع و هدف شرکت:  
        ۳. مدت شرکت: شرکت براى مدت محدود ۱۵ سال يا نامحدود تشکيل مى‌شود.  
          ۴. مرکز اصلى شرکت: تهران يا شهرستان  
        ۵. هويت و اقامتگاه و شغل مؤسسين شرکت: مؤسسين شرکت عبارتند از:    
      ۱. آقاى                  فرزند            دارنده شناسنامه        صادره از       به نشانى                     داراى ۱۵ سال سابقه در امر .................      
              ۲. آقاى    
              ۳. خانم    
            ۴. شرکت    
              ۵. آقاى    
      ۶. سرمايه شرکت: مبلغ          ريال است که به                 سهم با نام                   ريالى تقسيم شده است.  
     سرمايه شرکت کلاً نقدى است يا اينکه:
مبلغ             ريال سرمايه شرکت نقدى و مبلغ             ريال غيرنقدى است - سرمايه غيرنقدى شرکت عبارت است از                        به ارزش             ۲.            به ارزش ريال ۳.                       ۴.                             
 
       کليه سرمايه غيرنقدى بر طبق ماده         قانون تجارت توسط آقاى         کارشناس رسمى دادگسترى ارزيابى به ضميمه اظهارنامه تقديم اداره ثبت شرکت‌ها گرديده است و علاقمندان مى‌توانند با مراجعه به آن اداره ورقه ارزيابى را شخصاً ملاحظه نمايند اوصاف اوراق سهام شرکت به‌شرح زير است:  
        اوراق سهام شرکت يکنواخت و داراى ارزش مساوى است.    
        اوراق سهام شرکت دو نوع است:    
    سهام عادى - که تعداد آنها        برگ مى‌باشد و دارنده هر سهم از اين نوع سهام در مجامع عمومى اعم از عادى ساليانه و فوق‌العاده داراى يک رأى مى‌باشد.      
    سهام ممتاز - که تعداد آنها         برگ مى‌باشد و دارنده هر سهم از اين نوع سهام در مجامع عمومى اعم از عادى ساليانه و فوق‌العاده داراى ۳ رأى مى‌باشد.      
    ۷. حداقل تعداد عضو از کل عضو هيئت مديره بايد از دارندگان سهام ممتاز انتخاب شوند.  
    ۸. معادل ريال سرمايه توسط مؤسسين تعهد و نقداً پرداخت و گواهى‌نامه مربوط به ضميمه اسناد و مدارک مورد لزوم جهت ملاحظه عموم به اداره ثبت شرکت‌ها ارائه شده است و سوابق آن در دفتر شرکت موجود است.  
    ۹. هزينه‌هاى مختلفه اوليه و مخارج کارشناسان و غيره تا اين تاريخ بالغ بر ريال گرديده است.  
    ۱۰. به‌منظور حصول اهداف و انجام موضوع شرکت، موافقت‌نامه اصولى به شماره مورخ از سازمان اخذ گرديده است.  
    ۱۱. هر يک از پذيره‌نويسان حداقل بايستى تعداد سهم از سهام عرضه شده شرکت را پذيره‌نويسى نموده با تنظيم ورقه تعهد پرداخت تمامى يا حداقل (۳۵%) مبلغ اسمى سهام خريدارى شده را به ‌حساب شماره بانک شعبه واريز نموده و فيش مربوطه را به دفتر شرکت ارائه نمايند.  
    ۱۲. اظهارنامه شرکت که طبق قانون تجارت نظيم شده همراه با طرح اساسنامه
براى بحث و بررسى در مجمع عمومى مؤسس که به امضاء کليه مؤسسين رسيده است به اداره ثبت شرکت تسليم گرديده - علاقمندان جهت مطالعه و کسب اطلاعات بيشتر و ارائه هر گونه راه‌کار بهتر و پيشنهادات اصلاحى در مجمع عمومى مؤسس به اداره ثبت شرکت مراجعه نمايند.
 
    ۱۳. روزنامه کثيرالانتشار جهت انتشار هر گونه اطلاعيه و آگهى‌هاى شرکت معين شده است.  
    ۱۴. پس از آنکه شرکت به ثبت رسيد - حداکثر ظرف نسبت به صدور سهام پذيره‌نويسان اقدام خواهد شد - و تا قبل از تهيه سهام - گواهى‌نامه‌هاى موقت سهام از طرف شرکت صادر و به صاحبان سهام تسليم خواهد شد.  
       
      امضاء مؤسسين