براى تشکيل جلسات هيئت مديره و رسميت يافتن آن، حضور بيش از نصف اعضاء هيئت مديره ضرورى مى‌باشد و تصميمات آنها با اکثريت آراء حاضرين معتبر است، مگر اينکه در اساسنامه شرکت ترتيب ديگرى پيش‌بينى شده باشد. و همچنين نحوه دعوت و تشکيل جلسات هيئت مديره برابر اساسنامه مى‌باشد. ليکن هرگاه از تاريخ اولين جلسه هيئت مديره مدت يک ماه گذشته باشد، يک سوم اعضاء هيئت مديره مى‌توانند با ذکر دستورجلسه، هيئت مديره را دعوت نمايند. در هر جلسه بايد صورت‌جلسه‌اى تنظيم گردد و به امضاء همه و يا لااقل اکثريت مديران حاضر برسد و خلاصه‌اى از مذاکرات و اقدامات و تصميماتى که گرفته شده و نام حاضرين و مديرانى که غايب هستند با قيد تاريخ درج گردد و اگر مديرى با تمام يا قسمتى از تصميمات مخالف باشد نظر او هم در صورت‌جلسه قيد شود.