در صورتى‌که سهام شرکت افزايش يابد چه از طريق سهام بانام و چه سهام بى‌نام بايد گواهى‌نامه حق خريد سهام براى آنها صادر شود و نکات زير در آن قيد گردد.


۱. نام و شماره ثبت و مرکز اصلى شرکت


۲. مبلغ سرمايه فعلى و مبلغى که به سرمايه شرکت افزوده مى‌شود


۳. تعداد و نوع سهامى که دارنده گواهى‌نامه حق خريد آن را دارد با ذکر مبلغ اسمى سهم و مبلغ اضافه ارزش آن


۴. نام بانک و مشخصات حساب سپرده‌اى که وجوه بايد به آن واريز گردد


۵. مهلتى که براى خريد سهام جديد لازم است بايد در گواهى‌نامه درج شود


و همچنين ساير شرايطى که براى پذيره‌نويسى لازم است نيز قيد گردد.