شرکت‌ها و اتحاديه‌هاى تعاونى برابر قانون مزبور و آئين‌نامه مربوطه تصويب مى‌شوند منتهى براى تشکيل و ثبت بايد مدارک زير را ارائه نمايند.


۱. صورتجلسه تشکيل مجمع مؤسس و اولين مجمع عمومى و اسامى اعضاء هيئت مديره و منتخب و بازرسان


۲. اساسنامه مجمع عمومي


۳. درخواست کتبى ثبت


۴. طرح پيشنهادى و ارائه مجوز وزارت تعاون


۵. رسيد پرداخت مقدار سرمايه‌اى که تأديه آن لازم است


۶. مدارک مربوط به دعوت در خصوص عضويت افراد واجد شرايط


۷. اولين هيئت مديره منتخب پس از اعلام قبولى با رعايت تشريفات مقرره مکلف به ثبت تعاونى مى‌باشند


۸. اداره ثبت شرکت‌ها نيز پس از دريافت اسناد و مدارک مربوطه موظف است که تعاونى را ثبت نمايد