هرگاه لغو عضويت به واسطه فوت و يا استعفاء و يا اخراج عضو و يا انحلال تعاونى باشد برابر اساسنامه و قراردادى که منعقد گرديده سهم عضو و کليه حقوق و مطالبات وى براساس قيمت روز محاسبه و به ديون تعاونى تبديل مى‌شود. يعنى فرض بر اين است که وى به تعاونى مديون است. به اين جهت حقوق و مطالبات وى پس از تقويم به پول جزو مطالبات تعاونى قرار مى‌گيرد تا در صورتى‌که هر گونه بدهى به تعاونى داشته باشد کسر شود و بقيه به خودش و در صورت فوت وى به ورثه او پرداخت گردد.


و در صورتى‌که ورثه تقاضا نمايند که سهم عضو متوفى از عين اموال تعاونى تأديه گردد و تراضى و سازش ممکن نباشد، چنانچه عين مال قابل واگذارى باشد و موجب اختلال و ضرر فاحش و زياد به ساير اعضاء تعاونى نگردد عين مال به وراث تسليم مى‌شود.