برابر اين قانون مجمع عمومى بالاترين و عالى‌ترين مرجع تصميم‌گيرنده مى‌باشد و حق همه گونه نظارت بر امور تعاونى‌ها را دارد و از اجتماع اعضاء تعاونى‌ها يا نمايندگان تام‌الاختيار آنها به‌طور عادى و يا فوق‌العاده تشکيل مى‌شود و هر يک از اعضاء صرف‌نظر از ميزان سرمايه‌‌اى که دارد فقط داراى يک رأى مى‌باشد.


لازم به توضيح است که هرگاه يکى از دستگاه‌هاى دولتى مانند بانک‌ها و شرکت‌هاى دولتى و سازمان‌هاى عمومى در تعاونى سرمايه‌گذارى يا مشارکت نموده باشند مى‌توانند نماينده‌اى براى نظارت در تعاونى و شرکت در جلسات مجمع عمومى و هيئت مديره به‌عنوان عضو ناظر معرفى نمايند.

مجمع عمومى مؤسس و وظايف آن

عبارت است از کليه افراد واجد شرايط عضويت در تعاونى مربوطه که اقدام به تأسيس آن مى‌نمايند و داراى وظايفى به‌شرح زير مى‌باشند.


۱. تهيه و پيشنهاد اساسنامه طبق قوانين و مقررات


۲. دعوت به عضويت افراد واجد شرايط


۳. تشکيل اولين مجمع عمومى جهت تصويب و ثبت اساسنامه و تعيين هيئت مديره که با تشکيل اولين جلسه رسمى مجمع عمومى و تعيين هيئت مديره وظايف مجمع عمومى مؤسس خاتمه مى‌يابد.


۴. اعضائى که با مصوبه اولين جلسه مجمع عمومى عادى در اساسنامه موافقت نداشته باشند مى‌توانند در همان جلسه تقاضاى عضويت خود را پس بگيرند.


۵. تصويب اساسنامه تعاونى با حداقل دو سوم اعضاء اولين مجمع عمومى مى‌باشند.

مجمع عمومى عادى و وظايف آن

مجمع عمومى عادى حداقل سالى يک بار پس از پايان سال مالى جهت انجام وظايف قانونى خود تشکيل مى‌شود و وظايف و اختيارات آن به‌شرح زير مى‌باشد.


۱. انتخاب هيئت مديره و بازرس و بازرسان براى مدت دو سال


۲. رسيدگى و اتخاذ تصميم درباره ترازنامه و حساب سود و زيان و ساير گزارش‌هاى مالى هيئت مديره


۳. تعيين خط‌مشى و برنامه تعاونى و تصويب بودجه و سرمايه‌گذارى و اعتبارات و وام‌هاى درخواستى و ساير عمليات از قبيل بيمه به پيشنهاد هيئت مديره


۴. اتخاذ تصميم نسبت به افزايش و يا کاهش سرمايه در حدود قوانين و مقررات


۵. اخذ تصميم نسبت به اندوخته‌ها و سودها و مازاد درآمد و تقسيم آن برابر اساسنامه


۶. تصويب مقررات و دستورالعمل‌هاى داخلى تعاونى


۷. ساير وظايفى که قوانين و مقررات برعهده مجمع عمومى قرار مى‌دهد.

مجمع عمومى فوق‌العاده

مجمع عمومى فوق‌العاده به تقاضاى کتبى حداقل يک سوم اعضاء تعاونى و يا اکثريت مطلق اعضاء هيئت مديره و يا بازرس و بازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضاء کل مجمع تشکيل مى‌شود و در تعاونى‌هائى که بيش از پانصد نفر عضو دارد در صورتى‌که بار اول با دو سوم اعضاء تشکيل نشود بار دوم با نصف به‌علاوه يک رسميت خواهد داشت و در صورتى‌‌که هيئت مديره ظرف مدت يک ماه نسبت به تشکيل مجمع عمومى فوق‌العاده اقدام ننمايند وزارت تعاون مى‌تواند در مورد تشکيل آن اقدام نمايد.

وظايف مجمع عمومى فوق‌العاده

وظايف مجمع عمومى فوق‌العاده به‌شرح زير مى‌باشد:


۱. تغيير در اساسنامه تعاونى (در حدود اين قانون)


۲. تصميم‌گيرى نسبت به عزل هيئت مديره


۳. اخذ تصميم در مورد قبول استعفاء هيئت مديره


۴. تصميم در مورد انحلال تعاوني


۵. تصميم‌گيرى درباره ادغام آن