براى اداره امور تعاونى و برابر اساسنامه هيئت مديره‌اى تشکيل مى‌شود که حداقل سه و حداکثر ۷ نفر بوده و به‌عنوان اعضاء اصلى تعاونى مى‌باشند و به تعداد يک سوم اعضاء اصلى نيز به‌عنوان اعضاء على‌البدل انتخاب مى‌شوند که در تعاونى‌هاى بزرگ و در مقابل افزايش اعضاء تعاونى به ازاء هر چهار صد نفر يک نفر به‌عنوان عضو على‌البدل اضافه مى‌گردد، مشروط بر اينکه تعداد اعضاء اصلى و على‌البدل مجموعاً از ۱۵ نفر بيشتر نشود و اعضاء تعاونى با رأى مخفى سهامداران براى مدت دو سال انتخاب مى‌شوند و اخذ رأى براى کليه اعضاء يک نوبت به‌عمل مى‌آيد. کسانى که داراى آراء بيشترى مى‌باشند به‌عنوان اعضاء اصلى و کسانى که آراء آنها کمتر است به‌عنوان اعضاء على‌البدل انتخاب مى‌شوند و انتخاب مجدد آنها هم اشکالى ندارد.


انتخاب اعضاء هيئت مديره و على‌البدل با اکثريت مطلق آراء مجمع عمومى بوده و در صورتى‌‌که در دور اول رأى‌گيرى همه داوطلبان يا تعدادى از آنها داراى اکثريت مطلق نشوند بلافاصله از بين کسانى که بيشترين آراء را کسب نموده‌اند به تعداد دو برابر اعضاء اصلى و على‌البدل با اکثريت نسبى رأى‌گيرى مى‌شود. و در اولين جلسه هيئت مديره يک نفر را به‌عنوان نائب رئيس و يک يا دو نفر را به‌عنوان منشى انتخاب مى‌نمايد. هر گاه يکى از اعضاء هيئت‌ مديره فوت نموده يا استعفاء دهد و يا ممنوعيت قانونى داشته و يا غيبت او غيرموجه باشد. يکى از اعضاء على‌البدل که بيشترين آراء را به‌دست آورده است به جاى او انتخاب خواهد شد.


خدمات اعضاء هيئت مديره در تعاونى بلاعوض بوده ولى در صورتى‌که براى امور تعاونى مأموريتى به آنها محول گردد هزينه آن مأموريت به آنها داده خواهد شد. به‌علاوه مجمع عمومى مى‌تواند از سود خالص سالانه مبلغى را به‌عنوان پاداش به هر يک از آنها بدهد

وظايف و اختيارات هيئت مديره

برابر ماده ۳۷ وظايف و اختياراتى که در قانون براى هيئت مديره تعيين گرديده است به‌شرح زير مى‌باشد:


۱. دعوت مجمع عمومى عادى و فوق‌العاده در مواقع لزوم


۲. اجراء دقيق و صحيح مفاد اساسنامه و تصميمات مجمع عمومى برابر قوانين و مقررات مربوطه


۳. عزل و نصب و قبول استعفاء مديرعامل و نظارت بر عمليات وى و پيشنهاد ميزان حقوق مديرعامل به مجمع عمومي


۴. قبول درخواست عضويت و اخذ تصميم در مورد انتقال سهم هر يک از اعضاء به يکديگر و دريافت استعفاء هر يک از اعضاء هيئت مديره


۵. نظارت بر مخارج تعاونى و رسيدگى به حساب‌ها و ارائه به بازرس يا بازرسان و تسليم به موقع گزارش مالى و ترازنامه تعاونى به مجمع عمومي


۶. تهيه و تنظيم طرح‌ها و برنامه‌ها و بودجه‌ها و ساير پيشنهادات و ارائه آن به مجمع عمومى جهت اتخاذ تصميم


۷. تعيين نماينده از بين اعضاء تعاونى براى حضور در جلسات مجامع عمومى شرکت‌ها و اتحاديه‌هائى که تعاونى در آنها مشارکت دارد


۸. تهيه و تنظيم دستورالعمل‌هاى داخلى تعاونى و تقديم آن به مجمع عمومى براى تصويب


۹. تعيين نماينده يا وکيل در دادگاه‌ها و مراجع قانونى و ساير سازمان‌ها با حق توکيل غير


۱۰. تعيين و معرفى صاحبان امضاء مجاز يک يا دو نفر از اعضاء هيئت مديره به اتفاق مديرعامل


۱۱. تصميمات هيئت مديره به‌طور جمعى اتخاذ مى‌شود و هيچ‌ يک از اعضاء هيئت حق ندارد منفرداً از اختيارات هيئت مديره استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت يا نمايندگى داشته باشد هيئت مديره مى‌توانند قسمتى از اختيارات خود را به مديرعامل تفويض نمايند

شرايط هيئت مديره و مديرعامل و بازرسان

اعضاء هيئت‌مديره و بازرسان و مديرعامل علاوه بر شرايطى که براى عضويت در تعاونى تعيين گرديده است بايد داراى شرايط زير باشند.


۱. اطلاعات يا تجربه لازم را براى انجام وظيفه متناسب با تعاونى داشته باشند


۲. ايمان و التزام و تعهد عملى به اسلام (در صورتى‌‌که تعاونى بين اقليت‌هاى دينى شناخته شده در قانون اساسى باشد تعهد عملى دين خود آنها)


۳. عدم سوء سابقه مالى و يا محکوميت در دادگاه‌هاى اجراء اصل ۴۹ قانون اساسى


اصل ۴۹ قانون اساسى (دولت موظف است ثروت‌هاى ناشى از ريا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کارى‌ها و معاملات دولتى فروش زمين‌هاى موات و مباحات اصلي، دائر کردن اماکن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحبان حق رد کند. و در صورت معلوم نبودن او به بيت‌المال بدهد. که اين حکم بايد با رسيدگى و تحقيق و ثبوت شرعى به‌وسيله دولت اجرا شود). که در اجراء اين اصل آئين‌نامه‌اى تدوين گرديده و شرايط دقيق اجراء آن را تعيين نموده است.


۴. عدم عضويت در گروه‌هاى محارب و عدم ارتکاب جرائم بر ضد امنيت و جعل اسناد


۵. عدم اشتهار به فساد اخلاقى و مالى


۶. هيئت مديره بلافاصله پس از انتخاب بايد يک نفر را به‌عنوان مديرعامل از بين اعضاء و يا خارج از اعضاء تعاونى براى مدت دو سال انتخاب نمايد که زير نظر هيئت مديره اداره امور تعاونى را برعهده گرفته و تصميمات مجمع عمومى را اجراء نمايند.


۷. وظايف و اختيارات و حقوق و مزاياى مديرعامل برابر آئين‌نامه‌اى است که هيئت مديره پيشنهاد نموده و مجمع عمومى تصويب مى‌نمايد.