شرکت‌هاى تعاونى براى اداره امور خود داراى ارکانى به‌شرح ير مى‌باشند:


۱. مجمع عمومى


۲. هيئت مديره


۳. بازرسى