براى انجام و اعمال نظارت بر حسن اجراء قوانين و مقررات مربوط به تعاونى‌هاى مختلفه موضوع اين قانون و حمايت و پشتيبانى از بخش تعاوني، وزارت تعاون تشکيل گرديده که به چند نمونه از وظايف آن اشاره مى‌شود.


۱. ايجاد تسهيلات لازم جهت توسعه فعاليت تعاونى‌ها در امور توليد


۲. جلوگيرى از فعاليت اشخاص حقيقى يا حقوقى که بخواهند از نام يا عنوان تعاونى سوءاستفاده نمايند


۳. حسابرسى از تعاونى‌ها در صورت تقاضا و شکايت اعضاء در حدود امکانات


۴. فراهم آوردن تسهيلات لازم در جهت دستيابى تعاونى‌ها به مواد اوليه و وسايل و کالاهاى مورد نياز


۵. مشارکت در تهيه و تدوين مقررات صادرات و واردات کشور


۶. راهنمائى مسؤولان تعاونى‌ها در امور حقوقي، مالي، ادارى و هدايت آنها در جهت استفاده از روش‌ها و سيستم‌هاى بهتر


۷. فراهم آوردن تسهيلات لازم براى تهيه طرح، ايجاد، توسعه، بازسازي، نوسازي، واحدهاى تعاونى و نظارت بر امور آنها


۸. تأمين شرايط و فراهم آوردن امکانات براى سرمايه‌گذارى بخش تعاونى جهت ايجاد تعاونى‌ها با اولويت‌ تعاونى‌هاى توليد


۹. تنظيم برنامه و تعيين نحوه کمک‌هاى اعتبارى در حدود مقررات و اختيارات از طريق بانک‌ها و مؤسسات اعتبارى و کمک‌هاى دولتى به تعاونى‌ها


۱۰. انجام معاملات لازم و ارائه خدمات مورد نياز بخش تعاوني


۱۱. کمک به شرکت‌ها و اتحاديه‌هاى تعاونى در ارائه خدمات حقوقي، مالي، حسابدارى و حسابرسى و ديگر خدمات مورد نياز و ساير اقدامات لازم که براى آگاهى بيشتر توجه علاقمندان به مواد ۶۵ و ۶۶ قانون مزبور جلب مى‌گردد