عضو در شرکت‌هاى تعاونى به شخص حقيقى گفته مى‌شود که ملزم با اهداف بخش تعاونى و اساسنامه قانونى آن باشد. بنابراين اشخاص حقوقى نمى‌توانند به عضويت شرکت‌هاى تعاونى در آيند و شرايط عضويت نيز به قرار زير است.


۱. تابعيت جمهورى اسلامى ايران


۲. عدم ممنوعيت قانونى و حجر و ورشکستگى به تقصير


۳. عدم سابقهٔ ارتشاء، اختلاس، کلاه‌برداري


۴. درخواست کتبى عضويت و تعهد و رعايت مقررات اساسنامه تعاوني


۵. عدم عضويت در تعاونى مشابه.


بنابراين برابر شرايطى که بيان گرديد اشخاص حقيقى مى‌توانند به عضويت تعاونى‌هاى مختلفه در آيند و پس از آنکه عضويت آنها در تعاونى مربوطه به رسميت شناخته شد به‌عنوان عضو در کليه امور تعاونى و طبق اساسنامه حق نظارت دارند و در عين حال مکلف هستند به وظايف و مسؤوليت‌هائى که تعهد نموده‌اند پاى‌بند بوده و عمل نمايند و هر وقت بخواهند مى‌توانند از تعاونى خارج گردند.


زيرا خروج از عضويت تعاونى اختيارى است و نمى‌توان مانع خروج کسى شد.


اما در صورتى‌ که خروج عضو از تعاونى موجب ضررى براى تعاونى گردد وى ملزم به جبران آن خواهد بود. ليکن کسانى که جزو اعضاء متخصص تعاونى‌هاى توليد مى‌باشند حداقل شش ماه قبل از استعفاء بايد مراتب را به‌طور کتبى به اطلاع تعاونى برسانند.

اخراج از تعاونى

در موارد زير هر يک از اعضاء تعاونى اخراج مى‌گردند.


۱. در صورت از دست دادن شرايط مقرر در اين قانون.


۲. عدم رعايت مقررات اساسنامه و ساير تعهدات قانونى مشروط بر اينکه توسط هيئت مديره دو اخطار کتبى هر يک به فاصله ۱۵ روز به وى داده شده و از تاريخ اخطار دوم نيز ۱۵ روز گذشته باشد. در اين صورت مجمع عمومى فوق‌العاده مى‌تواند او را اخراج نمايد.


۳. ارتکاب اعمالى که موجب زيان مادى تعاونى گردد و او قادر به جبران آن ظرف مدت يک سال نباشد.


۴. اعمالى که به حيثيت و اعتبار تعاونى لطمه وارد نموده يا با تعاونى رقابتى ناسالم و نادرست بنمايد. که تشخيص هر يک از موارد مذکور به پيشنهاد مدير يا مديران مربوطه و تصويب مجامع عمومى خواهد بود.

فوت عضو تعاونى

در صورتى‌که عضو تعاونى فوت نمايد. برابر اصول کلى حقوق وى به قائم مقام قانونى او منتقل مى‌شود و از جملهٔ قائم مقام قانونى وراث مى‌باشند. بنابراين:


۱. در صورتى‌که ورثه داراى شرايط لازم براى عضويت در تعاونى باشند عضو تعاونى شناخته مى‌شوند.


۲. در صورتى‌که وراث متعدد بوده و واجد شرايط باشند مى‌توانند به عضويت تعاونى در آيند مشروط بر اينکه مابه‌التفاوت افزايش سهم خود را به تعاونى پرداخت نمايند.


۳. هرگاه کتباً عدم تمايل خود را از عضويت در تعاونى اعلام نموده و يا هيچ‌کدام داراى شرايط عضويت نباشند عضويت لغو مى‌گردد.


۴. در صورتى‌که وراث بيش از ظرفيت تعاونى باشند، با موافقت ساير وراث و نياز تعاونى يک يا چند نفر به عضويت تعاونى پذيرفته مى‌شوند.