به‌طور کلى در مورد ادغام و انحلال و تصفيه شرکت‌هاى تعاونى مطالبى به‌طور خلاصه به‌شرح زير بيان مى‌شود:

ادغام

شرکت‌هاى تعاونى در صورت تصويب مجمع عمومى فوق‌العاده و برابر مقررات مربوطه مى‌توانند در يکديگر ادغام شوند. يعنى دو يا چند شرکت تعاونى که به‌طور مستقل فعاليت داشته‌اند تحت عنوان يک شرکت فعاليت نمايند در چنين صورتى کليه مدارک لازم و صورت‌حساب مربوط به ادغام بايد ظرف دو هفته براى ثبت به اداره ثبت شرکت‌ها ارسال شود تا خلاصه تصميمات به اطلاع طلبکاران و کليه اعضاء برسد و مراتب در دفاتر و سوابق مربوطه منعکس گردد.

انحلال شرکت‌هاى تعاونى

شرکت‌ها و اتحاديه‌هاى تعاونى در موارد زير منحل مى‌شوند:


۱. در صورت تصميم مجمع عمومى فوق‌العاده


۲. در صورت کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب لازم


۳. انقضاء مدت تعيين شده در اساسنامه و عدم اقدام در مورد تمديد آن


۴. توقيف فعاليت شرکت به مدت يک سال بدون داشتن عذر موجّه


۵. عدم رعايت قوانين و مقررات مربوطه به‌طورى که در طول سال سه بار اخطار کتبى از طريق وزارت تعاون داده شده باشد


۶. ورشکستگى

تصفيه شرکت‌هاى تعاونى

پس از آنکه شرکت منحل شود بلافاصله بايد موضوع انحلال آن ثبت گردد و برابر قانون تجارت در مورد تصفيه آن اقدام شود ليکن ذکر اين مطلب حائز اهميت است که هرگاه انحلال شرکت با تصميم مجمع عمومى فوق‌العاده برابر ضوابط مربوط انجام گرفته باشد، و يا اينکه وزارت تعاون در حدود صلاحيت قانونى خود رأى به انحلال آن داده باشد، ظرف مدت يک ماه، سه نفر را جهت تصفيه امور تعاونى تعيين و به اداره ثبت محل معرفى خواهد نمود تا برابر ضوابط و مقررات مربوطه در مورد تصفيه تعاونى اقدام لازم را به‌عمل آورند.


اما در مواردى که انحلال شرکت تعاونى به جهت ديگرى که اشاره گرديد صورت گرفته باشد تصفيه آن و نحوه و چگونگى تصفيه برابر قانوت تجارت است که در قسمت مربوط به تصفيه شرکت‌هاى سهامى مطالبى بيان گرديده است.