اين قانون که شامل ۷۰ ماده و ۵۰ تبصره مى‌باشد و در تاريخ فوق به تصويب رسيده است و در ۱۲ فصل کليات مسائل مربوط به تعاونى‌هاى مختلف را تعيين نموده است.

سرمايه

چنانچه تعاونى تازه تأسيس باشد سرمايه آن همان اموال و دارائى‌هائى است که در اختيار آن قرار داده مى‌شود و هرگاه تعاونى قبلاً تشکيل و با شرايط مندرج در اين قانون تطبيق داده شود و سرمايه قبلى افزايش پيدا نموده باشد. سرمايه قبلى و سرمايه‌اى که افزايش پيدا نموده است جزو سرمايه تعاونى مى‌باشد.