اين شرکت براى امور تجارتى با نام مخصوصى بين يک يا چند نفر شريک ضامن و يک يا چند نفر شريک يا مسؤوليت محدود بدون انتشار سهام تشکيل مى‌گردد و در حقيقت به منزلهٔ ترکيبى است از شرکت‌هاى تضامنى و با مسؤوليت محدود که داراى دو نوع شريک ضامن و شريک با مسؤوليت محدود مى‌باشد و شريک ضامن مسؤول تأديه کليه قروض و تعهدات شرکت خواهد بود. همان‌طورى که ماده ۱۴۱ قانون تجارت در مورد شرکت مزبور چنين تصريح مى‌دارد:


شرکت مختلط غير سهامى شرکتى است که براى امور تجارتى در تحت اسم مخصوص بين يک يا چند نفر شريک ضامن و يک يا چند نفر شريک با مسؤوليت محدود بدون انتشار سهام تشکيل مى‌شود، شريک ضامن مسؤول کليه قروضى است که ممکن است علاوه بر دارائى شرکت پيدا شود شريک با مسؤوليت محدود کسى است که مسؤوليت او فقط تا ميزان سرمايه‌اى است که در شرکت گذارده و يا بايستى بگذارد در اسم شرکت بايد عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم يکى از شرکاء قيد شود.

نحوهٔ تشکيل شرکت مختلط غير سهامى

در تشکيل شرکت مختلط غيرسهامى نکات زير حائز اهميت است:


۱. اسم شرکت که با عبارت شرکت مختلط و لااقل نام يکى از شرکاء ضامن بايد قيد شود.


۲. تشکيل شرکت با تنظيم شرکت‌نامه انجام مى‌گيرد.


۳. روابط شرکاء بر طبق اساسنامه و شرکت‌نامه مى‌باشد.


۴. اداره شرکت با شرکاء ضامن است و حدود مسؤوليت آنها همان است که در شرکت‌هاى تضامنى مقرر گرديده است.


۵. شريک يا مسؤوليت محدود در اداره شرکت دخالتى ندارد.


۶. هر يک از شرکاء با مسؤوليت محدود که براى شرکت معامله‌اى بنمايد در مورد تعهدات مربوط به آن معامله به منزله شريک ضامن خواهد بود مگر اينکه تصريح نموده باشد، اين معامله را به‌عنوان وکالت از طرف شرکت انجام داده است.


۷. هر يک از شرکاء با مسؤوليت محدود حق نظارت بر امور شرکت داشته و مى‌تواند از روى دفاتر و اسناد شرکت براى اطلاع خود صورت‌خلاصه‌اى تهيّه نمايد.


۸. هيچ شريک با مسؤوليت محدود بدون رضايت ساير شرکاء نمى‌تواند تمام يا قسمتى از سهم‌الشرکه خود را به شخص ثالثى داده او را وارد شرکت نمايد.


۹. هرگاه يک يا چند نفر از شرکاء با مسؤوليت محدود بدون اجازه ساير شرکاء حق خود را به‌طور کلى يا جزئى به شخص ثالثى واگذار نمايد، آن شخص ثالث حق دخالت و تفحّص و بازرسى در امور شرکت را نخواهد داشت.

ورشکستگى شرکت مختلط غير سهامى

در صورتى‌که شرکت مختلط غير سهامى ورشکسته گردد اقدامات زير لازم‌الرعايه خواهد بود.


۱. دارائى شرکت فقط بين طلبکاران خود شرکت تقسيم مى‌شود.


۲. ساير طلبکاران شخصى شرکاء حقى بر شرکت ندارند.


۳. سهم‌الشرکهٔ کليهٔ شرکاء با مسؤوليت محدود جزو دارائى شرکت به شمار مى‌رود.


۴. در صورتى‌که دارائى شرکت براى پرداخت تمام قروض شرکت کافى نباشد طلبکاران شرکت مى‌توانند بقيه طلب خود را از دارائى شخصى تمام يا هر يک از شرکاء ضامن وصول نمايند. در اين خصوص بين طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصى شرکاء ضامن فرقى وجود ندارد.


۵. هرگاه يکى از شرکاء با مسؤوليت محدود ورشکست شود. خود شرکت يا طلبکاران شرکت با طلبکاران شخصى شريک ورشکسته داراى حقوق مساوى خواهند بود.


۶. براى رسيدگى به امور شرکت مدير تصفيه بايد تعيين گردد در اين‌صورت وظايف او و عمل تصفيه و مقررات مربوط به آن همان است که در مورد تصفيه شرکت‌هاى سهامى عام گفته شده است.

نحوه اداره شرکت مختلط غير سهامى

اداره هر شرکت مختلط غير سهامى به‌عهده شرکاء ضامن است و حدود اختيارات آنها همان مواردى است که در شرکت‌هاى تضامنى بيان گرديده و مسؤوليت آنها هم به همين نحو است و شرکاء با مسؤوليت محدود در اداره شرکت نقش و دخالتى ندارند، همان‌طورى که ماده ۱۴۵ قانون تجارت مى‌گويد:


شريک با مسؤوليت محدود نه به‌عنوان شريک حق اداره کردن شرکت را دارد و نه اداره امور شرکت از وظايف او است


و ماده ۱۴۴ قانون مزبور چنين تصريح دارد:


اداره شرکت مختلط غير سهامى به‌عهدهٔ شريک يا شرکاء ضامن و حدود اختيارات آن همان است که در شرکت‌هاى تضامنى مقرر گرديده است.

انحلال شرکت مختلط غير سهامى

موارد انحلال شرکت‌هاى غير سهامى عيناً همان مواردى است که در شرکت‌هاى مختلط سهامى توضيح داده شده و از تکرار مجدد آن خوددارى مى‌گردد و ساير مسائل و امور مربوط به شرکت‌هاى مزبور تابع همان قواعد و ضوابطى است که در مورد شرکت‌ سهامى مختلط و شرکت سهامى عام گفته شده است.