اين شرکت در حقيقت به منزلهٔ ترکيبى است از شرکت تضامنى و شرکت سهامى که در آن تعدادى شرکت ضامن و تعدادى شريک داراى سهم مى‌باشد.

اسم شرکت

برابر ماده ۱۶۲ قانون تجارت، شرکت مختلط سهامى شرکتى است که در تحت اسم مخصوصى بين يک عده شرکاء سهامى و يک يا چند نفر شريک ضامن تشکيل مى‌شود.

هيئت نظارت

در هر يک از شرکت‌هاى مختلط سهامى هيئتى به نام هيئت نظاره يا هيئت نظارت حداقل مرکب از سه نفر وسيله مجمع عمومى شرکاء تشکيل مى‌شودکه مهمترين وظايف آن به قرار زير است:


۱. نظارت و اطمينان بر اينکه آيا شرکت به ثبت رسيده است يا خير


۲. رعايت حد نصاب مبلغ اسمى هر سهام که از ده هزار ريال بيشتر نباشد


۳. نظارت بر تنظيم سهام بى‌نام به‌صورت سند در وجه حامل


۴. نظارت بر حضور مجدد دارندگان سهامى که قبل از فروش سهام بدهى خود را بابت اصل و خسارت و هزينه‌ها به شرکت مسترد نمايند


۵. دقت در دفاتر و صندوق و کليه اسناد شرکت


۶. گزارش موارد سوء و بى‌نظمى در تنظيم محاسبات و صورت دارائى شرکت در صورت مشاهده


۷. دعوت مجمع عمومى براى انحلال شرکت

انحلال شرکت مختلط سهامى

شرکت مختلط سهامى در موارد زير منحل مى‌گردد.


۱. وقتى که شرکت مقصودى را که براى آن تشکيل گرديده است انجام دهد يا انجام آن غير مقدور باشد.


۲. وقتى که شرکت براى مدت معينى تشکيل گرديده و آن مدت منقضى گرديده و درباره تمديد آن اقدامى صورت نگرفته باشد.


۳. در صورتى‌که شرکت ورشکسته شده باشد.


۴. برحسب تصميم مجمع عمومى و در صورتى‌که اين حق براى مجمع مذکور در اساسنامه پيش‌بينى گرديده باشد.


۵. در صورت فوت يا محجوريت يکى از شرکاء با توجه به اساسنامه شرکت.


۶. برحسب تصميم مجمع عمومى و رضايت همه شرکاء ضامن.

شرکاء

شرکاء سهامى

کسانى هستند که سرمايه آنها به‌صورت سهام يا قطعاتى که داراى ارزش مساوى است و مسؤوليت آنان تا ميزان همان سرمايه آنها است که در شرکت به‌کار انداخته‌اند و مازاد بر سرمايه خود مسؤوليت و تعهدى ندارند.

شرکاء ضامن

کسانى هستند که سرمايه آنان به‌صورت سهام در نيامده‌ بلکه به‌صورت سهم‌الشرکه مى‌باشد و مسؤول کليه قروضى هستند که شرکت ممکن است علاوه بر دارائى خود پيدا نمايد و در صورتى‌که شرکاء ضامن متعدد باشند روابط آنها با يکديگر تابع مقررات و ضوابط مربوط به شرکت‌هاى تضامنى خواهد بود. در شرکت‌هاى مختلط سهامى چند مطلب حائز اهميت است.

مجمع عمومى شرکت مختلط سهامى

مرکب است از کليه سهامداران شرکت که با رعايت مقررات مجمع عمومى عادى شرکت‌هاى سهامى تشکيل مى‌شود و در حقيقت هر شرکت مختلط مانند شرکت سهامى عام داراى سه نوع مجمع عمومى مى‌باشد که عبارتند از:

مجمع عمومى مؤسس

از مؤسسين شرکت تشکيل مى‌شود که وظيفه آن تنظيم اساسنامه و همين‌طور شرکت‌نامه و تنظيم ثبت شرکت و به ثبت رسانيدن اساسنامه آن مى‌باشد و وقتى داراى رسميت مى‌باشد که حداقل کسانى که نصف سرمايه شرکت را تعهد نموده‌اند حضور داشته باشند از وظايف ديگر اين مجمع انتخاب هيئت نظارت مى‌باشد.

مجمع عمومى عادى

به‌طور عادى و معمولى سالى يک مرتبه تشکيل مى‌شود و وظايف آن عبارت است از:


۱. رسيدگى به گزارش مديران و حساب‌ها و وضعيت مالى شرکت


۲. انتخاب هيئت نظار براى نظارت بر کار انتخابات


۳. بحث و بررسى لازم در امور مختلفه شرکت


۴. رسيدگى به سود و زيان شرکت

مجمع عمومى فوق‌العاده

همان‌طورى که از اسم آن پيدا است در مواقع غير عادى و بحرانى که شرکت دچار بحران و نوسانات اقتصادى شده باشد براى امورى مانند تغيير اساسنامه يا ادامه فعاليت شرکت و يا انحلال آن تشکيل مى‌شود.