شرکت مختلط به شرکتى گفته مى‌شود که داراى يک يا چند شريک ضامن و يا با مسؤوليت محدود و يا شرکاء سهامى باشد و به همين جهت مختلط ناميده مى‌شوند. زيرا مسؤوليت شرکاء با هم فرق داشته و متفاوت مى‌باشد.