برابر ماده ۲۰ قانون تجارت شرکت‌هاى تجارتى به 6 نوع تقسيم گرديده است.