اظهارنامه ثبت شرکت‌ها (فرم)

    (فرم) اظهارنامه ثبت شرکت‌ها  
۱. نام شرکت .................................................................................................
۲. هويت کامل و اقامتگاه مؤسسين ........................................................................
۳. موضوع شرکت ............................................................................................
۴. مبلغ سرمايه شرکت و تعيين مقدار نقد و غيرنقد آن به تفکيک ........................................
۵. تعداد سهام با نام و بى‌نام و مبلغ اسمى آنها و در صورتى‌که سهام ممتاز مورد نظر باشد تعيين خصوصيات و امتيازات اين‌گونه سهام ........................................................................
.................................................................................................................
۶. ميزان تعهد هر يک از مؤسسين و مبلغى که پرداخت کرده‌اند با تعيين شمارهٔ حساب و نام بانکى که وجوه پرداختى در آن واريز شده است در مورد آورده غيرنقدى يعنى اوصاف و مشخصات و ارزش آن به ‌نحوى‌ که بتوان از کم و کيف آوردهٔ غيرنقدى اطلاع حاصل نمود. ...................................................
.................................................................................................................
۷. مرکز اصلى شرکت ........................................................................................
۸. مدت شرکت از تاريخ به‌ مدت ..............................................................................
۹. مديران شرکت و اشخاصى ‌که حق امضاء دارند ..........................................................
۱۰. نام مديرعامل و حدود اختيارات آن در شرکت ...........................................................
۱۱. بازرسان اصلى و على‌‌البدل شرکت .....................................................................
۱۲. محل شعب فعلى شرکت ...............................................................................
۱۳. اساسنامه شرکت مشتمل بر ماده و تبصره مى‌باشد که در جلسهٔ مورخ مؤسسين شرکت به تصويب رسيده است. ................................................................................................
  محل امضاء شرکاء يا مؤسسين   به‌تاريخ  
             

تقاضانامه ثبت شرکت‌ها (فرم)

    تقاضانامه ثبت شرکت‌ها (فرم)  
   ................................................................................ زير امضاءکننده

امضاءکنندگان
 
  ............................................. مى‌نمايم

مى‌نمائيم
ثبت شرکت مزبور با مشخصات زير تقاضا  
۱. نام کامل شرکت و نوع آن .................................................................................
۲. موضوع شرکت ............................................................................................
۳. مرکز اصلى و نشانى صحيح آن ..........................................................................
۴. اسامى شرکاء يا مؤسسين ..............................................................................
۵. تاريخ تشکيل شرکت و مدت آن ...........................................................................
۶. سرمايه شرکت ...........................................................................................
- نقدى ...............................................................................................  
- غيرنقدى ...........................................................................................  
۷. ميزان سهام، يا سهم‌الشرکه هر يک از شرکاء ...........................................................
۸. مدير يا مديران شرکت و اشخاصى‌که حق امضاء دارند ...................................................
۹. ترتيب تقسيم سود شرکت ................................................................................
۱۰. موقع رسيدگى به‌حساب ساليانه ........................................................................
۱۱. انحلال شرکت مطابق ماده               قانون ..............................................................
۱۲. محل شعب شرکت .......................................................................................
                          امضاء ............................      
ملاحظات ......................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................