هر شرکتى براى اينکه رسميت يابد و شخصيت حقوقى پيدا نمايد بايد به ثبت برسد، بنابراين ثبت شرکت‌ها الزامى مى‌باشد. سؤالى که ممکن است مطرح شود اين است که به‌‌موجب کدام يک از قوانين الزامى بودن آنها تصريح شده است.


پاسخ اين است که در اين خصوص سه قانون به‌شرح زير وجود دارد:


۱. ماده ۱۹۵ قانون تجارت که مى‌گويد: ثبت کليه شرکت‌هاى مذکور در اين قانون الزامى و تابع جميع مقررات قانون ثبت شرکت‌ها است.


۲. برابر قانون ثبت اسناد ثبت شرکت‌نامه‌ها اجبارى مى‌باشد.


ماده ۴۷ قانون ثبت: در نقاطى که اداره ثبت اسناد و املاک دفاتر اسناد رسمى موجود بوده و وزارت عدليه مقتضى بداند ثبت اسناد ذيل اجبارى است:


۱. کليه عقود و معاملات راجعه به عين يا منافع اموال غيرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده


۲. صلح‌نامه و هبه‌نامه و شرکت‌نامه


ماده ۴۸. سندى که مطابق مواد فوق بايد به ثبت برسد، اگر به ثبت نرسيده در هيچ‌يک از ادارات و محاکم پذيرفته نخواهد شد.


۳. به‌موجب تبصرهٔ ۱ ماده ۵ قانون اصلاح قانون نظام صنفى مصوب ۳۱/۲/۱۳۶۸ ثبت شرکت‌ها الزامى مى‌باشد.


ماده ۵. تبصره‌هاى ذيل به بند ۲ ماده ۱۴ اضافه مى‌گردد:


تبصره ۱. کليه شرکت‌هائى که مشمول قانون نظام صنفى مى‌باشند موظف هستند ظرف مدت يک سال پس از لاز‌م‌الاجراء شدن اين قانون نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحاديه مربوطه اقدام نمايند، در غير اين‌صورت ثبت آنها در اداره کل ثبت شرکت‌ها غيرقانونى مى‌باشد و همچنين از تاريخ لاز‌م‌الاجراء شدن اين قانون ثبت شرکت‌هاى مشمول قانون نظام صنفى فاقد پروانه کسب ممنوع خواهد بود.


۴. نظام‌نامه قانون تجارت وزارت عدليهمصوب ۱۳۱۱ ثبت شرکت‌هاى تجارتى الزامى نموده است بنابراين با توجه به مواد مذکور هرگاه يکى از شرکت‌هاى تجارتى مراحل مربوط به ثبت را طى ننمايد و به ثبت نرسد رسميت نداشته و بلکه برخلاف قانون بوده و مراجع ذيصلاح مى‌توانند از انجام فعاليت‌هاى آن جلوگيرى نمايند.


ماده ۱. در هر محلى که اداره ثبت اسناد و يا دفتر اسناد رسمى موجود است شرکت‌هاى تجارتى که در محل تشکيل مى‌شود بايد به موجب شرکت‌نامه رسمى تشکيل گردد.


ماده ۲. شرکت‌هاى تجارتى بايد در دايره ثبت شرکت‌ها و در خارج تهران در اداره ثبت اسناد مرکزى اصلى شرکت به ثبت برسند.


تبصره: در نقاطى که اداره يا دايره يا شعبه ثبت اسناد نباشد، ثبت در دفتر اسناد رسمى و اگر دفتر اسناد رسمى هم نباشد، ثبت در دفتر محکمه ابتدائى يا صلحيه با رعايت ترتيب کافى بوده وليکن شرکت بايد ظرف سه ماه از تاريخ تأسيس اداره يا دايره يا شعبه ثبت اسناد در آن محل، خود را در دفتر ثبت اسناد به ثبت برساند.