براى اينکه شرکت‌هاى سهامى در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکيت صنعتى در تهران و يا ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستان‌ها به ثبت برسد بايد مدارک زير به‌وسيله مؤسسين تهيه و به مرجع ثبت شرکت‌ها تسليم گردد


۱. دو برگ اظهارنامه شرکت و تنظيم و امضاء آن به‌وسيله کليه سهامداران


۲. دو جلد اساسنامه شرکت و امضاء ذيل تمام صفحات آن به‌وسيله شرکاء


۳. دو نسخه صورت‌جلسه مجمع عمومى مؤسسين که به امضاء سهامدارن و بازرسان رسيده باشد


۴. دو نسخه صورت‌جلسه هيئت مديره که به امضاء مديران منتخب مجمع عمومى مؤسسين رسيده باشد


۵. فتوکپى شناسنامه کليه سهامداران و بازرسين


۶. ارائه گواهى پرداخت حداقل ۳۵ درصد سرمايه شرکت از بانکى که حساب شرکت در شرف تأسيس در آنجا باز شده است


۷. در صورتى‌که مقدارى از سرمايه شرکت آورده غيرنقدى باشد اموال اعم از منقول و غيرمنقول بايد به‌وسيله کارشناس رسمى دادگسترى ارزيابى (تقويم) و گزارش آن ارائه گرديده باشد


۸. هرگاه اموال غيرمنقولى جزو سرمايه شرکت قرار داده شده باشد سند مالکيت بايد ارائه و تحويل گردد


۹. هرگونه مدرک ديگرى که لازم باشد بايد تهيه و ضميمه شود