هر شرکت تجارتى زمانى معتبر است و از نظر قانونى رسميت دارد و شخصيت حقوقى آن کامل مى‌شود که به ثبت رسيده باشد که درباره نحوه ثبت شرکت‌هاى تجارتى در حال حاضر با قانون و آئين‌نامه مربوطه مواجه هستيم.