حسابرسى مالى

حسابرسى مالى شامل حسابرسى صورت‌هاى مالى و ساير حسابرسى‌هاى مالى است.


ـ حسابرسى صورت‌هاى مالى در مورد اينکه صورت‌هاى مالى يک واحد تجارى حسابرسى شده وضعيت مالي، نتايج عمليات و جريان وجوه نقد را طبق اصول پذيرفته شده حسابدارى (Generally Accepted Accounting Principles) به‌طور منصفانه ارائه مى‌دهد، اطمينان منطقى ايجاد مى‌کند. حسابرسى صورت‌هاى مالى هم‌چنين شامل حسابرسى صورت‌هاى مالى تهيه شده طبق ساير مبانى حسابدارى است که در استانداردهاى حسابرسى صادره توسط انجمن حسابداران رسمى آمريکا تشريح شده است.


ـ ساير حسابرسى‌هاى مالي، شامل تعيين مواردى به اين شرح است:


۱. آيا اطلاعات مالى طبق موازين وضع يا اعلام شده ارائه مى‌شود؟


۲. آيا واحد مورد رسيدگى الزامات مالى خاصى را رعايت مى‌کند؟


۳. آيا ساختار کنترل‌هاى داخلى واحد مورد رسيدگى در مورد گزارشگرى مالى و يا نگهدارى از دارائى‌ها به‌نحو مناسبى طراحى شده و در جهت دستيابى به هدف‌هاى کنترلى به اجزاء درآمده است؟


ساير حسابرسى‌هاى مالى مى‌تواند، به‌طور مثال، اظهارنظر نسبت به موارد زير باشد:


- بخش‌هائى از صورت‌هاى مالي، اطلاعات مالى (براى مثال، صورت درآمد و هزينه‌ها، صورت دريافت‌ها و پرداخت‌هاى نقدى و صورت دارائى‌هاى ثابت)، درخواست‌هاى بودجه، صورت مغايرات بين عملکرد مالى پيش‌بينى شده واقعى.


- کنترل‌هاى داخلى مربوط به رعايت قوانين و مقررات، از قبيل موارد ناظر بر (۱)پيشنهاد مبلغ (۲) حسابداري، (۳) گزارشگرى در خصوص کمک‌هاى بلاعوض و پيمان‌ها (شامل پيشنهادها، مبالغ صورت‌حساب شده، مطالبات موکول شده به پايان کار و ساير موارد).


- کنترل‌هاى داخلى درباره گزارشگرى مالى و يا نگهدارى از دارائى‌ها، شامل کنترل‌هاى استفاده از سيستم‌هاى رايانه‌اى.


- رعايت قوانين و مقررات و رسيدگى به تقلب.

ساير فعاليت‌هاى مؤسسات حسابرسى

حسابرسان ممکن است خدمات ديگرى غير از حسابرسى ارائه دهند. براى مثال، برخى از حسابرسان ممکن است کارهاى زير ار انجام دهند:


ـ کمک به مراجع قانونى از طريق طرح سؤالات مورد استفاده در دادرسى‌ها.


ـ ارائه روش‌ها و رهيافت‌هاى مورد استفاده در ارزيابى طرح‌هاى جديد يا پيشنهاد شده.


ـ برآورد نتايج بالقوه طرح تحت مفروضات مختلف بدون در نظر گرفتن وضعيت عمليات جاري.


ـ اجراء عمليات رسيدگى و بازرسى خاص.


مديريت مؤسسه حسابرسى ممکن است بخواهد خط‌‌‌مشى‌هائى را طرح کند که استانداردهاى مطرح‌شده در اين بيانيه را در مورد آن عده از کارکنان مؤسسه که اقدام به انجام کارهاى فوق و يا ساير کارهاى غير حسابرسى مى‌کنند، اعمال نمايد.