دومين استاندارد تکميلى گزارشگرى حسابرسى صورت‌هاى مالى دولتى عبارت است از:


گزارش‌هاى حسابرسى بايد تصريح کند که انجام حسابرسى مطابق با استانداردهاى پذيرفته شده حسابرسى دولتى صورت گرفته است.


بيانيه مذکور به کليه استانداردهاى لازم‌الاجرائى مربوط است که حسابرسان بايد در مراحل کار حسابرسى رعايت کنند. در مواردى که حسابرسان استانداردهاى لازم‌الاجراء را رعايت نمى‌کنند اين بيانيه نقض مى‌شود. در اين قبيل موارد، حسابرسان بايد استاندارد لازم‌الاجرائى را که رعايت نشده است، دلايل عدم رعايت و تأثير عدم رعايت آن بر نتايج حسابرسى را افشاء کنند.


هرگاه گزارش حسابرسى صورت‌هاى مالى به موجب قانون، مقررات، يا الزامات قراردادى استانداردهاى پذيرفته شدهٔ حسابرسى دولتى ارائه شده باشد، مخصوصاً بايد به استانداردهاى پذيرفته شدهٔ حسابرسى دولتى اشاره شود. گزارش حسابرسى صورت‌هاى مالى ممکن است علاوه بر استانداردهاى پذيرفته شده حسابرسى دولتى به استانداردهاى انجمن حسابداران رسمى آمريکا نيز اشاره داشته باشد.


واحد مورد رسيدگى ممکن است به گزارش حسابرسى صورت‌هاى مالى براى مقاصدى به‌جز الزامات استانداردهاى پذيرفته شده حسابرسى دولتى نياز داشته باشد. به‌طور مثال، واحد مزبور ممکن است براى انتشار اوراق قرضه به حسابرسى صورت‌هاى مالى نياز داشته باشد. استانداردهاى پذيرفته شده حسابرسى دولتى حسابرسان را از صدور گزارش جداگانه در مورد صورت‌هاى مالى که صرفاً بر طبق استانداردهاى انجمن حسابداران رسمى آمريکا تهيه مى‌شود، منع نمى‌کند. با اين حال، ممکن است استفاده از گزارشى که طبق استانداردهاى پذيرفته شده حسابرسى دولتى صادر مى‌شود در مورد ساير مقاصد نيز مفيد باشد، زيرا اين گزارش اطلاعاتى درباره رعايت قوانين و مقررات و کنترل‌هاى داخلى (که متعاقباً مورد بحث قرار مى‌گيرد) ارائه مى‌دهد که در گزارش تهيه شده طبق استانداردهاى انجمن حسابداران رسمى آمريکا وجود ندارد.