استانداردهاى پذيرفته شده حسابرسى دولتي، استانداردهاى گزارشگرى حسابرسى انجمن حسابداران رسمى آمريکا به‌شرح زير را پذيرفته است:


- گزارش بايد تصريح کند که صورت‌هاى مالي، طبق اصول پذيرفته شده حسابدارى تهيه شده است يا خير.


- گزارش بايد مواردى را که در آن چنين اصولى در دورهٔ جارى نسبت به دورهٔ قبل، به‌طور يکنواخت رعايت نشده است، مشخص کند.


- اطلاعات افشاء شده در صورت‌هاى مالى مناسب فرض مى‌شود مگر آنکه خلاف آن در گزارش بيان شود.


- گزارش بايد حاوى اظهارنظر درباره صورت‌هاى مالى به‌طور کلى يا بيانگر اين موضوع باشد که نظرى نمى‌تواند اظهار شود. هنگامى که اظهارنظر کلى امکان‌پذير نباشد، دلايل آن بايد بيان شود. در تمام مواردى که نام حسابرسى به‌نحوى با صورت‌هاى مالى ارتباط پيدا مى‌کند، گزارش بايد صراحتاً بيانگر ويژگى‌ رسيدگى حسابرس و ميزان مسئوليتى باشد که او به عهده مى‌گيرد.


انجمن حسابداران رسمى آمريکا اقدام به انتشار بيانيه‌هاى استانداردهاى حسابرسى (SAS'S) نموده است که استانداردهاى گزارشگرى را تفسير مى‌کند. حسابرسى دولتي، ضمن پذيرش اين بيانيه‌ها، استانداردهاى تکميلى را در موارد زير مقرر مى‌دارد:


استانداردهاى پذيرفته شده حسابرسى دولتي، هر استاندارد جديد انجمن حسابداران رسمى آمريکا را که مربوط به ساير حسابرسى‌هاى مالى باشد، به‌جز در مواردى که اداره ديوان محاسبات با اعلان رسمى آن را مستثنى کرده باشد،مى‌پذيرد.


- ايجاد ارتباط و تبادل نظر با کميته‌هاى حسابرسى يا ساير اشخاص مسئول


- گزارشگرى درباره رعايت استانداردهاى پذيرفته شده حسابرسى دولتى


- گزارشگرى درباره رعايت قوانين و مقررات و کنترل‌هاى داخلى


- اطلاعات خصوصى و محرمانه


- توزيع گزارش


رعايت استانداردهاى حسابرسى در گزارشگرى و نتايج ساير حسابرسى‌هاى مالى.