اولين استاندارد تکميلى گزارشگرى حسابرسى صورت‌هاى مالى دولتى عبارت است از:


حسابرسان بايد درباره اطلاعات مربوط به اجراء و گزارشگرى حسابرسى با کميته حسابرسى يا طرف‌هاى قرارداد حسابرسى تبادل‌نظر کنند.


اين استاندارد در مورد تمامى شرايط اعم از اينکه واحد مورد رسيدگى داراى کميته حسابرسى باشد يا حسابرسى بر اساس قرارداد انجام شود، کاربرد دارد. در ساير شرايط، حسابرسان ممکن است تبادل‌نظر با مديريت يا ساير مسئولين واحد مورد رسيدگى را مفيد تشخيص دهند.


حسابرسان بايد اطلاعات زير را با کميته حسابرسى يا طرف‌هاى قرارداد حسابرسى در ميان بگذارند:


- مسئوليت‌هاى حسابرسان در حسابرسى صورت‌هاى مالي، از جمله مسئوليت‌هاى آنان در قبال انجام آزمون‌ها و گزارشگرى درباره کنترل‌هاى داخلى و رعايت قوانين و مقررات؛


- ماهيت هرگونه آزمون اضافى کنترل‌هاى داخلى و رعايت‌هائى که توسط قوانين و مقررات الزامى شده است.


به‌منظور تعيين شکل و محتواى تبادل‌نظر، حسابرسان بايد قضاوت حرفه‌اى خود را به‌کار برند. تبادل‌نظر ممکن است به‌صورت شفاهى يا کتبى باشد. اگر اطلاعات به‌طور شفاهى گزارش مى‌شنود، حسابرسان بايد اين اطلاعات را در کاربرگ‌هاى حسابرسى مستند کنند. حسابرسان ممکن است به منظور گزارش اطلاعات مندرج در بند ۷/۵ از قرارداد حسابرسى استفاده کنند. به‌منظور آگاه نمودن کميته‌هاى حسابرسى و ساير طرف‌هاى مسئول نسبت به محدوديت‌هاى مسئوليت حسابرسان در مورد انجام آزمون‌ها و گزارشگرى درباره کنترل‌هاى داخلى و رعايت قوانين و مقررات، حسابرسان بايد اين مسئوليت‌ها را با کنترل‌ها و رعايت ساير حسابرسى‌هاى مالى مقابله کنند.در حسابرسى صورت‌هاى مالي، آزمون‌هاى کنترل‌هاى داخلى و رعايت قوانين و مقررات، در فراهم آوردن شواهد پشتيبان اظهارنظر حسابرسان در مورد صورت‌هاى مالي، به حسابرسان کمک مى‌کند. هر چند، اين آزمون‌ها مبنائى براى اظهارنظر در مورد کنترل‌هاى داخلى يا رعايت قوانين و مقررات فراهم نمى‌آورد. هدف محدود شده اين آزمون‌ها در حسابرسى صورت‌هاى مالى ممکن است پاسخگوى نيازهاى بعضى از استفاده کنندگان گزارش حسابرسى که خواهان اطلاعات بيشترى در مورد کنترل‌هاى داخلى و رعايت قوانين و مقرراتند، نباشد.


قوانين و مقررات، اغلب، انجام آزمون‌ها و گزارشگرى درباره کنترل‌هاى داخلى و رعايت را، به منظور پاسخگوئى به نيازهاى استفاده کنندگان گزارش حسابرسي، مقرر مى‌دارند تا حسابرسى صورت‌هاى مالى با پوشش اين موارد تکميل شود. با وجود اين، ممکن است حتى پس از خاتمه عمليات حسابرسى و گزارش نتايج رسيدگى‌ها درباره آزمون‌هاى اضافى کنترل‌هاى داخلى و رعايت مواردى که توسط قوانين و مقررات مقرر شده است، برخى از نيازهاى منطقى استفاده کنندگان گزارش حسابرسى برآورده نشود. به منظور پاسخگوئى به اينگونه نيازها، حسابرسان ممکن است با استفاده از يکى از دو روش زير در مورد کنترل‌هاى داخلى و رعايت قوانين و آزمون‌هاى بعدى را انجام دهند:


- اجراء روش‌هاى اضافى (يا مورد توافق)


- رسيدگي، تا مرحلهٔ ارائه اظهارنظر.