بيانيه‌هاى خاصى از انجمن حسابداران رسمى آمريکا دربارهٔ انواع خاصى از ساير حسابرسى‌هاى مالى است و استانداردهاى پذيرفته شده حسابرسى دولتى نيز در موارد زير، اين استانداردها را مى‌پذيرد:


- بيانيه شماره ۳۵ استانداردهاى حسابرسي، گزارش‌هاى خاص ـ کاربرد روش‌هاى توافق شده درباره موارد خاص، حساب‌ها يا اقلام صورت‌هاى مالى


- بيانيه شماره ۶۲استانداردهاى حسابرسي، گزارش‌هاى خاص، درباره حسابرسى موارد خاص، حساب‌ها يا اقلام صورت‌هاى مالى


- بيانيه شماره ۶۸ استانداردهاى حسابرسي، حسابرسى رعايت مورد استفاده در واحدهاى دولتى و ساير واحدهاى دريافت کننده کمک‌هاى مالى دولت، جهت آزمون رعايت قوانين و مقررات مورد استفاده در برنامه‌هاى کمک‌هاى مالى دولت


- بيانيه شماره ۷۰ استانداردهاى حسابرسي، گزارشگرى پردازش معاملات توسط سازمان‌هاى خدماتي، به منظور رسيدگى به دستورالعمل کنترل‌هاى داخلى سازمان‌هاى خدماتى ارائه دهنده خدمات پردازش معاملات به سايرين


- بيانيه شماره ۱ استانداردهاى خدمات اعتباردهي، استانداردهاى اعتباردهى درباره:


۱. اعمال روش‌هاى توافق شده در مورد اظهارات مديريت واحد مورد رسيدگى درباره کنترل‌هاى داخلى مربوط به گزارشگرى مالى يا حفاظت از دارائى‌ها،


۲. رسيدگى يا اعمال روش‌هاى توافق شده در مورد اظهارات مديريت واحد مورد رسيدگى درباره مطالب مالى که به‌طور مشخص در ساير استانداردهاى انجمن حسابداران رسمى آمريکا مورد اشاره قرار نگرفته است.


- بيانيه شماره ۲ استانداردهاى خدمات اعتباردهي، گزارشگرى درباره ساختار کنترل داخلى مربوط به گزارشگرى مالي، جهت رسيدگى اظهارات واحد مورد رسيدگى درباره کنترل‌هاى داخل مربوط به گزارشگرى مالى و يا حفاظت از دارائى‌ها.


- بيانيه شماره ۳ استانداردهاى خدمات اعتباردهي، کنترل رعايت درباره:


۱. رسيدگى يا اعمال روش‌هاى توافق شده مربوط به اظهارات واحد مورد رسيدگى درباره رعايت قوانين و مقررات.


۲. اعمال روش‌هاى توافق شده مربوط به اظهارات واحد مورد رسيدگى درباره کنترل‌هاى داخلى مربوط به رعايت قوانين و مقررات.


حسابرسان علاوه بر پيروى از استانداردهاى انجمن حسابداران رسمى آمريکا بايد استانداردهاى تکميلى اين فصل از جمله دومين استاندارد (رسيدگى بر اساس استانداردهاى پذيرفته شدهٔ حسابدارى دولتي)، چهارمين استاندارد (اطلاعات خصوصى و محرمانه)، و پنجمين استاندارد (توزيع گزارش) را رعايت کنند. آنها بايد ساير استانداردها و رهنمودهاى مندرج در اين فصل ار در موارد مناسب آن به‌کار برده يا مورد استناد قرار دهند. در خصوص ساير حسابرسى‌هاى مالى که در بالا به آنها اشاره نشده است، حسابرسان بايد تابع استانداردهاى گزارشگرى حسابرسى‌هاى رعايت مندرج در فصل هفتم باشند.