سومين استاندارد عمومى حسابرسى مقرر مى‌دارد:


اجراء حسابرسى و تهيه گزارش‌هاى مربوط به آن مستلزم اعمال مراقبت حرفه‌اى کافى است.


اين استاندارد حسابرسان را مکلف مى‌کند که در انجام کار خود مراقبت‌هاى حرفه‌اى کافى را به عمل آورند. اعمال مراقبت‌هاى کافي، مسئوليت رعايت استانداردهاى پذيرفته شده حسابرسى دولتى را در چارچوب ساختار تشکيلاتى مؤسسه حسابرسى بر عهده هر حسابرس مى‌گذارد.


اعمال مراقبت حرفه‌اى کافي، به معناى استفاده از قضاوت صحيح در تعيين دامنهٔ رسيدگي، انتخاب روش اجراء عمليات و انتخاب نمونه‌هاى آمارى و روش‌هاى حسابرسى است. در زمان انجام آزمون‌ها و اعمال روش‌ها و نيز ارزيابى و گزارشگرى نتايج حسابرسى نيز بايد قضاوت صحيح اعمال شود.


حسابرسان براى کار حسابرسى در دست اجراء خود بايد قضاوت حرفه‌اى صحيحى را نسبت به تشخيص استانداردهاى مورد عمل به‌کار برند. تشخيص حسابرسان مبنى بر اينکه استانداردهاى خاصى در حسابرسى موردنظر کاربرد ندارد، بايد در کاربرگ‌هاى حسابرسى مستند شود. حسابرسان دولتى در شرايطى ممکن است قادر به پيروى از استاندارد تعيين شده نباشند و نيز نتوانند از حسابرسى در دست اجراء کناره‌گيرى کنند. در چنين شرايطى حسابرسان بايد مراتب عدم پيروى از استاندارد تعيين شده، هم‌چنين دلايل آن و تأثير مشخص عدم رعايت آن استاندارد در نتايج حسابرسى را در بخش دامنه رسيدگى گزارش خود منعکس کنند.


گرچه اين استاندارد، در جهت اعمال مراقبت‌هاى حرفه‌اي، مسئوليتى را بر عهده حسابرس و نيز مؤسسه حسابرسى قرار مى‌دهد، اما اين امر به معناى تحمل مسئوليت نامحدود و هم‌چنين احساس مصونيت از خطا توسط شخص حسابرس و مؤسسه حسابرسى نيست.