اولين استاندارد عمومى حسابرسى مقرر مى‌دارد:


کارکنانى که براى انجام حسابرسى انتخاب شده‌اند بايد همگى از مهارت حرفه‌اى کافى در انجام دادن وظايفى که به آنها واگذار شده، برخوردار باشند.


طبق اين استاندارد، مسئوليت حصول اطمينان از اينکه هر حسابرسى توسط حسابرسانى انجام مى‌شود که در مجموع از دانش و مهارت‌هاى لازم برخوردارند، به عهده مؤسسه حسابرسى است. آنان هم‌چنين بايد از حسابرسى دولتى و محيط خاص و انحصارى که واحد تجارى حسابرسى شده در آن فعاليت مى‌کند و ماهيت حسابرسى که قرار است انجام شود، شناختى کافى داشته باشند.


منظور از صلاحيت‌هاى عمومى تشريح شده در اين استاندارد، دانش و مهارت‌هاى مؤسسه حسابرسى در مجموع است و الزاماً به صلاحيت‌هاى انفرادى حسابرسان تائيد ندارد. مؤسسه ممکن است بخواهد کارکنانى را استخدام کند يا از خدمات مشاورانى در خراج سازمان در زمينه‌هاى حسابداري، آمار، حقوق، مهندسي، طراحى و روش‌شناسى حسابرسي، داده‌پردازي، مديريت عمومي، اقتصاد، علوم اجتماعي، يا علوم تجربى استفاده کند.

صلاحيت‌هاى حرفه‌اى کارکنان

صلاحيت‌هاى لازم براى کارکنان شاغل در حسابرسى‌هاى دولتى عبارت است از:


- اطلاع از روش‌ها و تکنيک‌هائى که در حسابرسى دولتى کاربرد دارند و برخوردارى از تحصيلات، مهارت‌ها و تجربيات موردنياز در به‌کارگيرى اين روش‌ها و تکنيک‌ها در انجام حسابرسى.


- اطلاع از سازمان‌ها، طرح‌ها، فعاليت‌ها و وظايف دولتى.


- مهارت‌هاى برقرارى ارتباط شفاهى و کتبى به گونه‌اى روشن و اثربخش.


- مهارت‌هاى کافى براى اجراء کارهاى حسابرسي؛ براى مثال:


۱. چنانچه کار حسابرسى مستلزم استفاده از نمونه‌گيرى آمارى باشد، کارکنان يا مشاوران آنان بايد شامل اشخاصى آگاه در نمونه‌گيرى آمارى باشند.


۲. چنانچه کار حسابرسى مستلزم انجام بررسى وسيعى در زمينهٔ سيستم‌هاى رايانه‌اى باشد، کارکنان يا مشاوران آنان بايد شامل افرادى آگاه در حسابرسى رايانه‌اى باشند.


۳. چنانچه کار حسابرسى شامل بررسى اطلاعات مهندسى پيچيده باشد، کارکنان يا مشاوران آنان بايد شامل افرادى با مهارت‌هاى مهندسى باشند.


۴. چنانچه کار حسابرسى شامل به‌‌کارگيرى روش‌هاى غير معمول در روش اجراء عمليات حسابرسى باشد، کارکنان يا مشاوران آنان بايد شامل افرادى برخوردار از مهارت‌هاى موردنياز باشند.


ـ شرايط زير در ارائه نظر حرفه‌اى در حسابرسى‌هاى مالى ضرورت دارد:


۱. حسابرسان بايد در زمينه کاربرد اصول مناسب حسابدارى و استانداردهاى حسابرسى دولتى مهارت داشته باشند.


۲. حسابرسان مسئول انجام حسابرسى‌ها بايد:


ـ داراى گواهى حسابدارى عمومى (CPA) باشند يا براى يک مؤسسه حسابرسى داراى گواهى حسابدارى عمومى کار کنند يا:


ـ جزء حسابدارانى باشند که قبل از ۳۱ دسامبر ۱۹۷۰ مجوز داشته‌اند يا براى مؤسسات حسابرسى مستقلى کار کنند که قبل از تاريخ مزبور مجوز داشته‌اند.


حسابداران و مؤسسات حسابرسى برخوردار از الزامات اين مجوزها بايد خود را با شرايط و الزامات قوانين حسابدارى عمومى و مقررات قانونى محدودهٔ جغرافيائى اجراء عمليات حسابرسى و نيز مقررات قانونى محلى که آن حسابداران و مؤسسات حسابرسى در آنجا موفق به اخذ مجوز شده‌اند وفق دهند.

لزوم آموزش مستمر

براى تحقق اين استاندارد، هر مؤسسه حسابرسى بايد براى حصول اطمينان از حفظ و ارتقاى سطح دانش حرفه‌اى کارکنان خود از طريق تحصيلات و آموزش مستمر آنان، برنامه داشته باشد. بدين ترتيب، هر حسابرسى که طبق اين استانداردها مسئول برنامه‌ريزي، هدايت کار، اجراء، يا گزارشگرى حسابرسى است بايد هر دو سال، حداقل ۸۰ ساعت دوره آموزشى مستمر، که حداقل ۲۰ ساعت آن در يک سال باشد، در زمينه تخصصى حرفه حسابرسى را طى کند. افراد مسئول در برنامه‌ريزى يا هدايت کار حسابرسي، انجام بخش‌هاى اساسى اجرائي، يا ارائه گزارش حسابرسى تحت اين استانداردها بايد حداقل ۲۴ ساعت از ۸۰ ساعت دوره آموزشى را در زمينه موضوعاتى که با محيط دولتى و حسابرسى دولتى ارتباط مستقيم دارد، طى کنند. چنانچه واحد مورد رسيدگى در شرايط و محيط ويژه يا منحصر به‌فردى فعاليت مى‌کند. حسابرسان بايد آموزش‌هائى را کسب کنند که به شرايط و محيط ياد شده مربوط باشد.


مؤسسه حسابرسي، مسئوليت تدوين و اجراء برنامه‌اى را به عهده دارد که بر اساس آن از وجود الزامات تحصيلى و آموزش مستمر ذکر شده اطمينان يابد. مؤسسه حسابرسى هم‌چنين بايد مدارک تحصيلى و آموزشى تکميل شده را نگهدارى کند.


استاندارد صلاحيت‌ها و الزامات آموزش مستمر، مسئوليت‌هائى را به عهده مؤسسه حسابرسى و حسابرسان قرار مى‌دهد. جهت کمک به مؤسسه حسابرسى و حسابرسان در اجراء وظيفهٔ مزبور، ادراه ديوان محاسبات (GAO) ”تفسير الزامات تحصيلات و آموزش مستمر“ را در آوريل ۱۹۹۱ منتشر کرده است.


تحصيل و آموزش مستمر مى‌تواند در زمينه مباحثى از قبيل پيشرفت‌هاى جديد در روش‌شناسى حسابرسي، حسابداري، ارزيابى کنترل‌هاى داخلي، اصول مديريت و سرپرستي، مديريت مالي، نمونه‌گيرى آماري، طرح ارزش‌يابى و تحليل اطلاعات باشد. عناوين آموزشى مزبور هم‌چنين مى‌تواتند درباره موضوعات مرتبط به اجراء عمليات حسابرسى از جمله علوم اداري، خط‌مشى و ساختار امور عمومي، مهندسى صنايع، اقتصاد، علوم اجتماعى و علوم رايانه‌اى باشد.


مشاوران مستقل برون سازمانى و کارشناسان داخلى بايد از شرايط لازم برخوردار باشند و سطح حرفه‌اى خود را در حيطهٔ کارشناسى مربوط حفظ و افزايش دهند. اين گروه و حسابرسانى که مشغول انجام دادن کارها و خدمات غير حسابرسى هستند ملزم به رعايت الزامات مذکور نيستند.