استقلال سازمانى

استقلال حسابرسان دولتى مى‌تواند متناسب با موقعيت شغلى آنان در ساختار سازمانى دستگاه دولتى محل مأموريت آنها و اينکه همان واحد يا ساير دستگاه‌ها را حسابرسى مى‌کنند، تحت تأثير قرار گيرد.

حسابرسان داخلى

مؤسسه حسابرسى وابسته به دستگاه‌هاى دولتى فدرال، ايالتى يا محلي؛ يا هر مؤسسه حسابرسى در داخل ساير واحدهاى دولتي، از قبيل کالج، دانشگاه يا بيمارستان دولتي، ممکن است تابع دستورهاى ادارى افرادى باشد که بخشى از فرايند مديريت دولتى محسوب شوند. در جهت کسب استقلال سازماني، مؤسسات حسابرسى بايد گزارش نتايج حسابرسى خود را به رئيس با نايب رئيس دستگاه دولتى مطبوع ارائه دهند و نسبت به وى مسئول باشند. مؤسسات مزبور لازم است از نظر سازمانى خارج از حيطه تشکيلاتى واحد تحت بررسى قرار داشته باشند. استقلال مؤسسه حسابرسى هنگامى که بايد به‌طور مرتب به کميته حسابرسى مستقل واحد مورد رسيدگى و يا شخص ناظر دولتى نيز گزارش دهد، افزايش مى‌يابد.


حسابرسان بايد هم‌چنين، به‌طور کامل از فشارهاى سياسى برکنار باشند. تا بتوان اطمينان يافت حسابرسى آنان با بى‌طرفى کامل انجام مى‌پذيرد و آنها قادرند يافته‌ها، اظهارنظرات و نتيجه‌گيرى‌هاى خود را بى‌طرفانه و بدون هراس از تضييقات سياسى گزارش دهند. در صورت امکان حسابرسان بايد بر اساس سيستم طبقه‌بندى مشاغل که طى آن تشويق، آموزش، پايهٔ شغلي، و ارتقاء مبتنى بر شايستگى فردى است، مورد ارزشيابى قرار گيرند.


اگر شرايط فوق تحقق يابد و هيچ‌گونه محدوديت شخصى و يا بيرونى وجود نداشته باشد، مى‌توان پذيرفت که کادر حسابرسى در حين حسابرسى داخلى از لحاظ سازمانى مستقل عمل مى‌کند و به راحتى گزارش بى‌طرفانه خود را به مديريت ارشد ارائه مى‌دهد.


هرگاه به لحاظ سازماني، حسابرسان داخلى رسيدگى‌هاى خود را در رابطه با دستگاه دولتى که مستقيماً در آن مأموريت يافته‌اند، به‌نحو مستقل انجام دهند، مى‌توان آنان را نسبت به واحد تحت رسيدگى که در خصوص آن توانسته‌اند آزادانه و بى‌طرفانه به رئيس يا قائم مقام وى در دستگاه دولتى متبوع گزارش دهند، مستقل دانست.

حسابرسان مستقل

حسابرسان دولتى استخدام شده توسط مؤسسات حسابرسى و حسابرسان قانونى (وابسته به قّوهٔ مقننه) مسئول حسابرسى دستگاه‌هاى اجرائى را مى‌توان از هرگونه محدوديت‌هاى تشکيلاتى دور دانست، مشروط بر اينکه در خارج از سازمان دولتى متبوع خود به حسابرسى مشغول باشند. حسابرسان دولتى را مى‌توان نسبت به واحد مورد رسيدگي، با فرض نبودن محدوديت‌هاى شخصى با بيرونى مستقل دانست، مشروط بر اينکه واحد مورد رسيدگى به‌شرح زير باشد:


ـ سطحى از دستگاه‌هاى دولتى غير از محل خدمت حسابرسان باشد (اعم از فدرال، ايالتى يا محلى)


ـ بخش جداگانه‌اى از همان دستگاه دولتى محل خدمت حسابرسان باشد (اعم از مقننه، اجرائى يا قضائى).


حسابرسان دولتى را هم‌چنين مى‌توان با فرض نبودن محدوديت‌هاى شخصى يا بيرونى مستقل دانست، مشروط بر اينکه مديريت مؤسسه حسابرسى واجد شرايط زير باشد:


ـ توسط شهروندان همان حوزه انتخاب شده باشد.


ـ توسط هيئت قانونى سطحى از دولت تعيين يا منصوب شده باشد که آنها نيز به آن وابسته‌اند و نتايج حسابرسى به همان هيئت گزارش شود و در مقابل همان هيئت پاسخگو باشند.


ـ توسط بالاترين مقام اجرائى منصوب شده باشند، ليکن از سوى هيئت قانونى سطحى از دولت که خود به آن وابسته‌اند، تائيد شده و نتايج حسابرسى خود را به آنها ارائه دهند و در مقابل آنها پاسخگو باشند.