چهارمين استاندارد عمومى حسابرسى مقرر مى‌دارد:


هر مؤسسه حسابرسى که طبق اين استانداردها در حال حسابرسى است. بايد از سيستم کنترل کيفيت درون سازمانى مناسب برخوردار باشد و هم‌چنين سيستم کنترل کيفيت مربوط توسط يک تشکيلات برون سازمانى بررسى شود.


در مورد اين استاندارد، بايد به گونه‌اى معقول به اين اطمينان دست يافت که سيستم کنترل کيفيت داخلى استقرار يافته به وسيله مؤسسه حسابرسى:


۱. کاملاً پذيرفته شده است و از استانداردهاى حسابرسى کاربردى پيروى مى‌کند.


۲. کاملاً استقرار يافته است و با رويه‌ها و خط‌‌مشى‌هاى اجرائى کافى حسابرسى مطابقت دارد. ماهيت و ابعاد سيستم کنترل کيفيت داخلى مؤسسه حسابرسى به عوامل مختلفى از قبيل اندازه، ميزان استقلال عملياتى کارکنان، تعداد شعبات و ادارات حسابرسي، ماهيت کار حسابرسي، ساختار سازمانى و توجه به صرفه اقتصادى (فزونى دخل بر خرج) بستگى دارد. بنابراين، سيستم‌هاى استقرار يافته توسط هر يک از مؤسسات حسابرسى با ديگرى متفاوت است. همچنان که ميزان مستندات و مدارک آنها با يکديگر اختلاف دارد.


سيستم کنترل کيفيت مؤسسات حسابرسى که طبق اين استانداردها رسيدگى واحدهاى دولتى را عهده دارند بايد حداقل هر سه سال يک بار توسط سازمانى بررسى شود که به مؤسسه حسابرسى مورد بررسى وابستگى نداشته باشد. بررسى برون سازمانى کنترل کيفيت بايد مشخص کند مؤسسه داراى سيستم کنترل کيفيت داخلى است و اين سيستم به منظور حصول اطمينان منطقى در مورد اجراء صحيح روش‌ها و خط‌‌مشى‌هاى استقرار يافته و نيز استانداردهاى حسابرسى به‌کار گرفته شده، به‌نحو اثر بخشى در حال اجراء است.


مؤسسات حسابرسي، طبق اين استانداردها بايد طى سه سال از تاريخ شروع اولين حسابرسى خود يک بار مورد بررسى کنترل کيفيت برون سازمانى کامل (يعنى منتهى به گزارش) قرار گيرند. بررسى کنترل کيفيت‌هاى برون سازمانى بعد بايد ظرف سه سال بعد از صدور گزارش بررسى قبلى صورت گيرد.


بررسى برون سازمانى کنترل کيفيت تحت اين استاندارد بايد واجد شرايط زير باشد:


بررسى‌هاى کنترل کيفيت انجام شده از طريق يا به وسيله انجمن حسابداران رسمي، انجمن ملى حسابرسان دولتي، انجمن ملى حسابرسان دولتى محلي، شوراى بررسى ميزان درستى و کارآئى وابسته به رياست جمهوري، شوراى اجرائى بررسى ميزان درستى و کارآئى و مؤسسه حسابرسان داخلي، همگى واجد الزامات مذکورند.


- بررسى کنندگان بايد داراى صلاحيت حرفه‌اى بوده و درباره نوع کار مورد بررسى و استانداردهاى حسابرسى مورد استفاده دانش کافى داشته باشند. براى مثال، هر يک از بررسى کنندگان حسابرسى دولتى بايد نسبت به محيط و حسابرسى دولتى مربوط به کار مورد بررسي، از اشراف کلى برخوردار باشند.


- طبق تعاريف ابن استانداردها، بررسى کنندگان بايد نسبت به مؤسسه حسابرسى مورد بررسي، کارکنان آن مؤسسه و واحدهاى حسابرسى شده‌اى که حسابرسى آنها به‌عنوان نمونه براى بررسى انتخاب شده است، مستقل باشند. مؤسسه حسابرسى مجاز نيست مؤسسه‌اى را از نظر کنترل کيفيت بررسى کند، در حالى‌که آن مؤسسه خود اخيراً از نظر کنترل کيفيت مورد بررسى مؤسسه مزبور قرار گرفته است.


- بررسى کنندگان بايد در انجام و گزارش نتايج بررسى برون سازمانى کنترل کيفيت، قضاوت حرفه‌اى صحيحى اعمال کنند.


- بررسى کنندگان بايد در انتخاب نمونهٔ حسابرسى‌ها جهت بررسي، يکى از رهبافت‌هاى زير را به‌کار برند:


۱. نمونه‌اى از کارهاى حسابرسى را انتخاب کنند که معرف حسابرسى‌هاى انجام شده طبق اين استانداردها باشد، يا


۲. نمونه‌اى از کارهاى حسابرسى را انتخاب کنند که معرف حسابرسى‌هاى انجام شده توسط مؤسسه، شامل يک يا چند حسابرسى انجام شده بر اساس اين استانداردها باشد.


- اين بررسى بايد در برگيرنده بررسى گزارش‌هاى حسابرسي، کاربرگ‌هاى حسابرسي، ساير اسناد و مدارک مورد لزوم (براى مثال، مستندات مربوط به مکاتبات و ادامهٔ تحصيل) و هم‌چنين مصاحبه با کارکنان حرفه‌اى مؤسسه حسابرسى مورد بررسى باشد.


- اعلام نتايج بررسى کنترل کيفيت برون سازماني، بايد از طريق گزارش کتبى صورت گيرد.


روش‌هاى بررسى کنترل کيفيت برون سازمانى بايد با توجه به حجم عمليات و ماهيت کار حسابرسى مؤسسه حسابرسى انتخاب شود. براى مثال، براى بررسى کارائى کنترل کيفيت يک مؤسسه حسابرسى که تنها چند کار حسابرسى را انجام مى‌دهد، بهتر است بر بررسى حسابرسى‌هاى انجام شده تائيد شود تا اينکه روش‌ها و خط‌‌مشى‌هاى اجرائى کنترل کيفيت داخلى آن مورد بررسى قرار گيرد.


مؤسسات حسابرسى مايل به انعقاد قرارداد انجام حسابرسى در چارچوب اين استانداردها بايد جديدترين گزارش بررسى کنترل کيفيت برون سازمانى خود را به طرف قرارداد حسابرسى ارائه دهند. اطلاعات مندرج در گزارش بررسى کنترل کيفيت برون سازمانى غالباً به تصميماتى که در مورد ارائه خدمات حسابرسى اتخاذ مى‌شود، مربوط است. مؤسسات حسابرسي، هم‌چنين بايد گزارش بررسى کنترل کيفيت برون سازمانى را در اختيار حسابرسان خود و هم‌چنين هيئت‌هاى ناظر مربوط قرار دهند. توصيه مى‌شود که گزارش در دسترس عموم نيز قرار گيرد.