دومين استاندارد اجراء عمليات حسابرسى عملياتى به‌شرح زير است:


کارکنان بايد به گونه‌اى مناسب سرپرستى شود:


سرپرستي، هدايت حسابرسان و ساير افراد (ساير افراد مربوط به دستيابى به هدف حسابرسي، مشاورين و کارشناسان خارج از مؤسسه حسابرسى را شامل مى‌شود) درگير در کار حسابرسى است به منظور دستيابى به هدف حسابرسي. عناصر سرپرستى شامل راهنمائى کارکنان، آگاه بودن از مشکلات با اهميت به وجود آمده، بررسى کارهاى انجام شده و تأمين آموزش مؤثر در حال خدمت است.


سرپرستان بايد خود قانع شوند که اعضاى گروه حسابرسى به خوبى درک کرده‌اند چه کارى را بايد انجام دهند، چرا اساساً اين کار انجام مى‌شود و دستيابى به چه هدفى مورد انتظار است. يا در اختيار داشتن کارمندان با تجربه، سرپرستان ممکن است با مشخص کردن دامنه کار، جزئيات را به معاونان خود واگذار کنند. در مورد کارمندان کم‌تجربه، سرپرستان ممکن است مجبور شوند نه تنها روش‌هاى تجزيه و تحليل اطلاعات، بلکه نحوهٔ گردآورى آنها را نيز مشخص کنند.ماهيت بررسى کار حسابرسى ممکن است با توجه به ميزان اهميت کار و تجربه کارمندان متفاوت باشد. به‌طور مثال، ممکن است مناسب باشد تا از همکاران حسابرس باتجربه خواست تا کار ساير همکاران داراى تجربه مشابه را بررسى کنند.