پيگيرى حسابرسى

حسابرسان بايد يافته‌ها و پيشنهادهاى بااهميت حسابرسى‌هاى قبلى را که مى‌تواند بر هدف حسابرسى تأثير داشته باشد، مورد پيگيرى قرار دهند. انجام اين کار به منظور روشن شدن اين مطلب است که آيا مسئولين واحد مورد رسيدگي، اقدامات اصلاحى به موقع و مناسب را در مورد پيشنهادها و يافته‌هاى فوق انجام داده‌اند يا خير. گزارش حسابرسى بايد وضعيت يافته‌ها و پيشنهادهاى بااهميت اصلاح نشده مربوط به حسابرسى‌هاى قبلى را افشاء کند که بر هدف حسابرسى تأثير مى‌‌گذارد.


مزيّت اصلى حسابرسى در گزارش يافته‌ها و يا ارائه پيشنهادهاى در آن نيست. بلکه در حل مؤثر آنها است. مديريت واحد مورد رسيدگى براى رفع نارسائى‌هاى عنوان شده در يافته‌ها و پيشنهادهاى حسابرسان مسئوليت دارد و بايد فرآيندى براى پيگيرى وضعيت آنها داشته باشد تا وى را در ايفاء اين مسؤوليت يارى کند. اگر مديريت چنين فرآيندى نداشته باشد، حسابرسان ممکن است براى استقرار فرآيند موردنظر تمايل داشته باشند. توجه مستمر به يافته‌ها و پيشنهادهاى بااهميت مى‌تواند به حسابرسان اطمينان دهد که مزاياى کار آنان تحقق يافته است.

بررسى کار ديگران

حسابرسان بايد مشخص کنند که آيا طرح يا واحد مورد رسيدگى قبلاً توسط ساير حسابرسان حسابرسى شده و يا در حال حسابرسى است يا خير. کار ساير حسابرسان اعم از اينکه حسابرسى عملياتى يا حسابرسى مالى بوده، ممکن است منبع اطلاعاتى مفيدى براى برنامه‌ريزى و اجراء حسابرسى باشد. اگر ساير حسابرسان انجام مطالعه بيشتر در مورد بخش‌هائى را لازم تشخيص داده باشند، کار آنها ممکن است در انتخاب هدف حسابرسى تأثير داشته باشد. هم‌چنين دسترسى به‌کار ساير حسابرسان ممکن است در انتخاب روش اجراء عمليات مؤثر باشد، زيرا حسابرسان ممکن است با اتکاء به کار آنها دامنه آزمون‌هاى خود را محدود کنند.


اگر حسابرسان بخواهند بر کار ساير حسابرسان اتکاء کنند بايد روش‌هائى را اجراء کنند که مبناى کافى براى چنين اتکائى را فراهم آورد. حسابرسان مى‌توانند شواهد لازم در مورد کيفيت٭ کار و استقلال ساير حسابرسان را از طريق تجربيات قبلي، پرس‌وجو يا مطالعهٔ گزارش مستقل بررسى کنترل کيفيت کار آنها به‌دست آورند حسابرسان مى‌توانند کفايت، مربوط بودن و قابليت اطمينان شواهد و مدارک ساير حسابرسان را از طريق بررسى گزارش حسابرسي، برنامه حسابرسى يا کاربرگ‌هاى حسابرسى يا انجام آزمون‌هاى اضافى از کار آنها، مشخص کنند ماهيت و ميزان مدارک و شواهد موردنياز به اهميت کار ساير حسابرسان و اينکه آيا حسابرسان به‌کار آنها در گزارش خود اشاره کنند يا خير، بستگى دارد.


حسابرسان در زمان اتکاء به‌کار کارشناسان غير حسابرس نيز با ملاحظات مشابهى مواجه هستند. علاوه بر اين، حسابرسان بايد از روش‌ها و فرضيات بااهميت به‌کار گرفته شده توسط غير حسابرسان، شناخت کافى به‌دست آورند.


حسابرسان کشور ديگرى که کار حسابرسى به عهده مى‌گيرند، بايد طبق قوانين و مقررات کشور يا ساير استانداردهاى قابل قبول، از قبيل استانداردهاى صادره توسط سازمان بين‌لامللى مؤسسات بزرگ، داراى ويژگى‌هاى حرفه‌اى باشند هم‌چنين استانداردهاى بين‌المللى حسابرسى فدراسيون حسابداران بين‌المللى ملاحظه شود.

کارکنان و ساير منابع

برنامه‌ريزى تأمين کارکنان شامل موارد زير است:


- تخصيص کارکنان با مهارت و دانش مناسب براى کار موردنظر


- تخصيص کارکنان و سرپرستان با تجربه به‌کار حسابرسى به تعداد کافى و استفاده از مشاوران در صورت لزوم


- فراهم کردن تسهيلات آموزش ضمن خدمت کارکنان


در تعيين هدف، دامنهٔ رسيدگى و روش اجراء عمليات، امکان دسترسى به کارکنان و ساير منابع اهميت به‌سزائى دارد. به‌طور مثال، وجود محدوديت در تأمين هزينه مسافرت ممکن است مانع از بازديد حسابرسان از قسمت‌هاى مشخصى شود، يا نبود کارشناسان در اجراء عمليات خاصى ممکن است مانع از دستيابى حسابرسان به هدف‌هاى مشخصى شود. حسابرسان ممکن است از طريق استفاده از کارکنان دفاتر محلى يا مشاورين قراردادى داراى تخصص‌هاى لازم، بر چنين محدوديت‌هائى غلبه کنند.

طرح کلى حسابرسى

براى هر کار حسابرسى بايد طرح کلى حسابرسى تدوين شود. شکل و محتواى طرح کلى در هر حسابرسى متفاوت است. طرح کلى بايد شامل برنامه حسابرسي، يادداشت يا ساير مدارک مناسب ديگر حاوى تصميمات اصلى در مورد هدف، دامنه رسيدگى و روش‌ اجراء عمليات و نيز مبناى حسابرسان براى اين تصميمات باشد. هم‌چنين به منظور انعکاس هرگونه تغيير عمده‌اى که در جريان حسابرسى در طرح روى مى‌دهد، طرح کلى بايد به هنگام شود. مستند سازى طرح کلى حسابرسي، فرصت مناسبى براى حسابرسان است تا از طريق بررسى کار انجام شده مشخص کنند که آيا:


- هدف پيشنهادى حسابرسى احتمالاً به يک گزارش مفيد منجر مى‌شود


- دامنهٔ رسيدگى و روش اجراء عمليات پيشنهاد شده جهت تأمين هدف حسابرسى کافى است


- کارکنان و ساير منابع کافى به منظور اجراء عمليات حسابرسى در اختيار قرار گرفته‌اند


طرح کلى حسابرسى ممکن است شامل موارد زير باشد:


- اطلاعاتى دربارهٔ مجوز قانوني، تاريخچه و هدف‌هاى جاري، محل‌هاى اصلى استقرار واحد مورد رسيدگى و ساير سوابق اطلاعاتى که بتواند حسابرسان را در اجراء حسابرسى يارى دهد


- اطلاعاتى دربارهٔ مسئوليت‌هاى هر گروه حسابرسى (از قبيل تهيه برنامه‌هاى حسابرسي، نحوه اجراء کار، سرپرستى کار، تهيه پيش‌نويس گزارش، برقرارى ارتباط با کميته حسابرسى و تهيه گزارش نهائي) تا در مواردى که عمليات حسابرسى در چند مکان مختلف انجام مى‌شود، بتواند يارى دهنده حسابرسان باشد. در اين حسابرسى‌ها، استفاده از روش‌ها و رويه‌هاى قابل مقايسه حسابرسى به حسابرسان کمک مى‌کند تا اطلاعات گردآورى شده از گروه‌هاى حسابرسى مختلف قابل مقايسه باشد


- برنامه‌هاى حسابرسي، روش‌هاى دستيابى به هدف حسابرسى را توضيح مى‌دهد و مبنائى براى ارجاع کار به کارکنان و نيز تلخيص کار انجام شده را فراهم مى‌آورد


- شکل کلى گزارش حسابرسى و انواع اطلاعات قابل درج در آن، که مى‌تواند به حسابرسان کمک کند تا اجراء عمليات را بر اطلاعاتى که بايد ارائه شود متمرکز کنند