استانداردهاى انجمن حسابداران رسمى آمريکا و استانداردهاى پذيرفته شدهٔ حسابرسى دولتى مقرر مى‌دارد:


کارهاى انجام شده توسط حسابرسان بايد ثبت، مستند و به‌گونه‌اى مناسب نگهدارى شود.


استاندارد تکميلى درباره مستندسازى حسابرسى دولتى صورت‌هاى مالى به‌شرح زير است:


کاربرگ‌هاى حسابرسى بايد حاوى آنچنان اطلاعاتى باشد که يک حسابرس باتجربه اما بدون سابقه حسابرسى در واحد مورد رسيدگي، بتواند با اتکاء به آنها، شواهد پشتوانه نتيجه‌گيرى‌ها و قضاوت‌هاى بااهميت حسابرسان مربوط را تائيد کند.


حسابرسى‌هائى که طبق استانداردهاى پذيرفته شده حسابرسى دولتى انجام مى‌شود (نسبت به حسابرسى‌هاى مالى که طبق استانداردهاى انجمن حسابداران رسمى انجام مى‌شوند)، اغلب توسط ساير حسابرسان و مسئولين مافوق بررسى مى‌شود. بنابراين در حالى‌که در استانداردهاى انجمن حسابداران رسمى آمريکا براى تهيه کاربرگ‌هاى حسابرسى دو هدف عمده (فراهم کردن پشتوانهٔ اصلى براى گزارش حسابرسى و کمک به حسابرسان در اجراء عمليات و هم‌چنين نظارت بر حسابرسي) ذکر مى‌شود، تهيه کاربرگ‌هاى حسابرسى از ديدگاه استانداردهاى پذيرفته شده حسابرسى دولتى هدف ديگرى را نيز دربر دارد. کاربرگ‌هاى حسابرسى مستندات کتبى از شواهد مؤيد نتيجه‌گيرى‌ها و قضاوت‌هاى عمده حسابرسان است که به بررسى کننده امکان مى‌دهد کيفيت کار حسابرسى را نيز بررسى کند.


کاربرگ‌هاى حسابرسى بايد شامل موارد زير باشد:


- هدف‌ها، دامنهٔ رسيدگى و روش اجراء عمليات، شامل هرگونه معيار نمونه‌گيرى آمارى مورد استفاده؛


- مستندسازى اجراء کار حسابرسى به منظور تهيه مدارک پشتيبان نتيجه‌گيرى‌ها و قضاوت‌هاى مهم، شامل تشريح معاملات و ثبت‌هاى رسيدگى شده به گونه‌اى که يک حسابرس با تجربه را قادر سازد تا همان معاملات و ثبت‌ها را رسيدگى کند؛


حسابرسان از طريق تهيه فهرست ارقام اسناد، شماره چک‌ها با ساير مواردى که تعيين کننده سوابق مورد بررسى است، اين وظيفه را ايفاء مى‌کنند. پيوست کردن رونوشت مدارک به کاربرگ‌هاى حسابرسى و تهيه جزئيات اطلاعات مربوط به مدارک ضرورت ندارد.


- مدارک و شواهد ناشى از بررسى‌هاى نظارتى کار حسابرسى انجام شده.


موضوع قابل توجه در حسابرسى‌هائى که طبق استانداردهاى پذيرفته شدهٔ حسابرسى دولتى انجام مى‌شود، اين است که کليه دستگاه‌ها و ارگان‌هاى دولتى و هم‌چنين ساير سازمان‌ها در امور مشترکِ برنامه‌هاى حسابرسي، با يکديگر همکارى مى‌کنند؛ به‌گونه‌اى که حسابرسان ممکن است نتايج کار ساير حسابرسان را مورد استفاده قرار دهند و از دوباره کارى عمليات حسابرسى جلوگيرى کنند. لازم است ترتيباتى اتخاذ شود که کاربرگ‌هاى حسابرسي، در صورت درخواست در اختيار ساير حسابرسان قرار گيرد. به منظور تسهيل بررسى کيفيت و قابليت اتکاء نتايج حسابرسى توسط ساير حسابرسان، لازم است ترتيبات هماهنگ و قراردادى براى دسترسى به کاربرگ‌هاى حسابرسى طبق استانداردهاى پذيرفته شدهٔ حسابرسى دولتى اتخاذ شود.