موارد خاصى از استانداردهاى انجمن حسابداران رسمى آمريکا به انواع خاصى از حسابرسى‌هاى مالى اختصاص دارد. استانداردهاى پذيرفته شده حسابرسى دولتى اين موارد را به‌شرح مى‌پذيرد:


- بيانيه شماره ۳۵ استانداردهاى حسابرسي، گزارش‌هاى خاص، اعمال روش‌هاى توافق شده در مورد عناصر، حساب‌ها با اقلام مشخص شده صورت مالى


- بيانيه شماره ۶۲ استانداردهاى حسابرسي، گزارش‌هاى خاص براى حسابرسى عناصر، حساب‌ها، با اقلام مشخص شده صورت مالى


- بيانيه شماره ۶۸ استانداردهاى حسابرسي، کاربرد حسابرسى رعايت در واحدهاى دولتى و ساير واحدهاى دريافت کننده کمک‌هاى مالى دولت؛ جهت آزمون رعايت قوانين و مقررات مورد استفاده در برنامه‌هاى کمک مالى دولت


- بيانيه شماره ۷۰ استانداردهاى حسابرسي، گزارشگرى دربارهٔ پردازش اطلاعات به‌وسيلهٔ سازمان‌هاى خدماتي؛ به منظور رسيدگى به دستورالعمل‌هاى کنترل‌هاى داخلى سازمان‌هاى خدماتى ارائه دهنده خدمات به سايرين؛ ـ بيانيه شماره ۱ استانداردهاى خدمات اعتباردهي؛ ((Statement on Standards for Attestation Engagements (SSAE) استانداردهاى اعتباردهي، درباره:


۱. اعمال روش‌هاى توافق شده در مورد اظهارات مديريت واحد مورد رسيدگى درباره کنترل‌هاى داخلى مربوط به گزارشگرى مالى يا نگهدارى از دارائى‌ها


۲. رسيدگى با اعمال روش‌هاى توافق شده در مورد اظهارات مديريت واحد مورد رسيدگى درباره موضوعات مالى که به‌طور مشخص در ساير استانداردهاى انجمن حسابداران رسمى آمريکا مورد اشاره قرار نگرفته است.


- بيانيه شماره ۲ استانداردهاى خدمات اعتباردهي، گزارشگرى درباره ساختار کنترل داخلى مربوط به گزارشگرى مالي؛ جهت رسيدگى به اظهارات واحد مورد رسيدگى دربارهٔ کنترل‌هاى داخلى مربوط به گزارشگرى مالى و يا نگهدارى از دارائى‌ها


- بيانيه شماره ۳ استانداردهاى خدمات اعتباردهي، کنترل رعايت؛ درباره:


۱. رسيدگى يا اعمال روش‌هاى توافق شده نسبت به اظهارات واحد مورد رسيدگى درباره رعايت قوانين و مقررات.


۲. اعمال روش‌هاى توافق شده نسبت به اظهارات واحد مورد رسيدگى دربارهٔ کنترل‌هاى داخلى مربوط به رعايت قوانين و مقررات.


حسابرسان علاوه بر رعايت استانداردهاى لازم ‌‌الاجراء حسابداران رسمى آمريکا بايد تابع استانداردهاى مربوط به پيگيرى يافته‌ها و کاربرگ‌‌هاى حسابرسى مندرج در اين فصل (بندهاى ۱۰/۴، ۱۱/۴ و ۳۳/۴ تا ۳۸/۴) نيز باشند. آنها هم‌چنين بايد ساير استانداردها و رهنمودهاى اين فصل را در شرايط مناسب آن مورد استفاده يا قرار داده يا با کارهاى خود مطابقت دهند. براى ساير حسابرسى‌هاى مالى که در بالا تشريح نشده است، حسابرسان بايد استانداردهاى اجراء عمليات مربوط به حسابرسى عملياتى مندرج در فصل ششم را رعايت کنند.