استانداردهاى پذيرفته شدهٔ حسابرسى دولتي، استانداردهاى اجراء عمليات حسابرسى انجمن حسابداران رسمى آمريکا به‌شرح زير را پذيرفته است:


- کار حسابرسى بايد به‌طور مناسب برنامه‌ريزى شود و بر کار همکاران (در صورت وجود) به‌نحو صحيحى نظارت شود.


- به منظور برنامه‌ريزى حسابرسى و تعيين ماهيت، زمان‌بندى و دامنه آزمون‌هاى حسابرسي، بايد از ساختار کنترل داخلى واحد مورد رسيدگي، شناخت کافى کسب شود.


- به منظور فراهم کردن مبناى قابل قبولى جهت ارائه اظهارنظر در مورد صورت‌هاى مالى مورد رسيدگي، بايد شواهد و مدارک کافى و قابل اتکا از طريق بازرسي، مشاهدهٔ عيني، پرس‌و‌جو و اخذ تائيديه گردآورى شود.


انجمن حسابداران رسمى آمريکا جهت تفسير استانداردهاى اجراء عمليات خود بيانيه‌هاى استانداردهاى حسابرسى (SAS's)، شامل يک بيانيه در مورد حسابرسى رعايت را صادر کرده است. حسابرسى دولتي، ضمن پذيرش اين بيانيه‌ها استانداردهاى اضافى ديگر را به‌شرح زير مقرر مى‌دارد:


استانداردهاى پذيرفته شده حسابرسى دولتي، هر استاندارد جديد انجمن حسابداران رسمى آمريکا را که مربوط به ساير حسابرسى‌هاى مالى باشد، به‌جز در مواردى که اداره ديوان محاسبات با اعلان رسمى آن را مستثنى کرده باشد، مى‌پذيرد.


- پيگيرى يافته‌هاى حسابرسى (بندهاى ۷/۴، ۱۰/۴ و ۱۱/۴)،


- ساير موارد عدم رعايت، به استثناى عدم رعايت قوانين و مقررات (بندهاى ۱۳/۴ و ۱۸/۴ الى ۲۰/۴).


- کاربرگ‌هاى حسابرسى (بندهاى ۳۵/۴ الى ۳۸/۴).


اين فصل هم‌چنين رهنمودهائى را در مورد سه جنبه کليدى ديگر حسابرسى صورت‌هاى مالى به‌شرح زير ارائه مى‌دهد:


- اهميت (بندهاى ۸/۴ و ۹/۴).


- تخلفات و اعمال غيرقانونى (بندهاى ۱۴/۴ الى ۱۷/۴).


- کنترل‌هاى داخلى (بندهاى ۲۱/۴ الى ۳۳/۴).


اين فصل با توضيح استانداردهائى که حسابرسان بايد هنگام حسابرسى مالى رعايت کنند، پايان مى‌يابد.