انجمن حسابداران رسمى آمريکا و استانداردهاى پذيرفته شده حسابرسى دولتى مورد زير را الزامى مى‌دانند:


کار حسابرسى بايد به گونه‌اى مناسب برنامه‌ريزى شود و حسابرسان بايد در مورد تعيين ماهيت، زمان‌بندى اجراء، حدود روش‌هاى رسيدگى و نيز ارزيابى نتايج آن روش‌ها، موضوع اهميت را مورد توجه قرار دهند.


استاندارد تکميلى در مورد برنامه‌ريزى حسابرسى دولتى صورت‌هاى مالى به‌شرح زير است:


حسابرسان بايد يافته‌ها و پيشنهادهاى بااهميت حسابرسى‌هاى قبلى را پيگيرى کنند.

اهميت

ديدگاه حسابرسان در خصوص اهميت موضوعى است که به قضاوت حرفه‌اى بستگى دارد و تحت تأثير نحوهٔ درک حسابرسان از نيازهاى افراد منطقى قرار مى‌گيرد که مى‌خواهند به صورت‌هاى مالى اتکاء کنند. قضاوت‌ها در مورد اهميت در پرتو شرايط غالب موجود صورت مى‌گيرد و الزاماً شامل هر دو جنبهٔ مقدارى و کيفى است.


در حسابرسى صورت‌هاى مالى دستگاه دولتى يا دستگاه دريافت کننده کمک‌هاى دولتي، حسابرسان ممکن است بنا به دلايل: مسئوليت پاسخگوئى عمومى واحد مورد رسيدگي، الزامات مختلف قانونى و مقرراتي، شفافيت و حساسيت طرح‌هاى دولت، فعاليت‌ها و وظايف خاص، اهميت را نسبت به حسابرسى بخش خصوصى در سطوح پائين‌ترى ارزيابى کنند.

پيگيرى يافته‌هاى حسابرسى

حسابرسان بايد يافته‌هاى و پيشنهادهاى بااهميت و شناسائى شده حسابرسى‌هاى قبلى را که مى‌تواند بر نتايج حسابرسى صورت‌هاى مالى تأثير بگذارد، مورد پيگيرى قرار دهند. هدف از اين کار حصول اطمينان از انجام اقدامات اصلاحى به موقع و مناسب توسط واحد مورد رسيدگى است. حسابرسان بايد وضعيت يافته‌ها و پيشنهادهاى اصلاح نشده مربوط به حسابرسى دوره‌هاى گذشته را گزارش کنند که بر حسابرسى صورت‌هاى مالى جارى تأثير مى‌گذارد.


بخش عمدهٔ فايده کار حسابرسى در گزارش يافته‌ها و ارائه پيشنهادها نيست، بلکه در راه‌حل‌هاى مؤثرى است که از طريق يافته‌ها و پيشنهادهاى حسابرسى ارائه مى‌شود، و برخوردارى از فرايند بررسى وضعيت آن نارسائى‌ها مى‌تواند در ايفاء اين مسئوليت مفيد باشد. اگر مديريت داراى چنين فرايندى نباشد، آنگاه حسابرسان ممکن است مايل باشند چنين خط‌‌مشى کنترلى را ايجاد کنند. توجه مستمر به يافته‌ها و پيشنهادهاى بااهميت مى‌تواند حسابرسان را مطمئن سازد که منافع کار آنها تشخيص داده شده است.