استانداردهاى انجمن حسابداران رسمى آمريکا و استانداردهاى پذيرفته شده حسابرسى دولتي، رعايت موارد زير را الزامى نموده است:


- حسابرسان بايد حسابرسى را به گونه‌اى طراحى کنند که از کشف تخلفات (تخلفات به معناى تحريف، حذف اقلام يا عدم افشاى عمومى در صورت‌هاى مالى است.) با اهميت نسبت به صورت‌هاى مالي، اطمينان معقولى فراهم کند.


- حسابرسان بايد روش‌هاى حسابرسى را به گونه‌اى طراحى کنند که از کشف تحريف‌هاى قابل توجه ناشى از اعمال غيرقانونى مستقيم و بااهميت اطمينان معقولى حاصل شود.


اعمال غيرقانونى مستقيم را بااهميت به معناى تخطى و تخلف از قوانين و مقرراتى است که تأثير مستقيم و بااهميتى بر اقلام صورت‌هاى مالى دارند.


- حسابرسان بايد از امکان وقوع اعمال غيرقانونى غيرمستقيم آگاهى داشته باشند. اگر حسابرسان به اطلاعات خاصى دست يابند که حاکى از شواهد و مدارکى دال بر امکان وجود اعمال غيرقانونى باشد که مى‌تواند به‌طور غيرمستقيم تأثير مهمى بر صورت‌هاى مالى داشته باشد. لازم است روش‌هاى حسابرسى ويژه‌اى را براى اثبات وقوع يا عدم وقوع عمل غيرقانونى به‌کار برند.


اعمال غيرقانونى غيرمستقيم به معناى تخطى و تخلف از قوانين و مقرراتى است که تأثير غيرمستقيم ولى بااهميتى بر صورت‌هاى مالى دارند.


استاندارد تکميلى در مورد رعايت در حسابرسى‌هاى صورت‌هاى مالى دولتى به‌شرح زير است:


حسابرسان بايد روش‌هاى حسابرسى را به گونه‌اى طراحى کنند که از کشف تحريف‌هاى قابل توجه ناشى از عدم رعايت مفاد قراردادها و يا موافق‌نامه‌هاى کمک‌هاى بلاعوض که تأثير مستقيم و مهمى بر تعيين مبالغ مندرج در صورت‌هاى مالى دارد. اطمينان معقولى حاصل شود. اگر اطلاعات خاصى توجه حسابرسان را جلب کند که حاکى از شواهد و مدارک دال بر احتمال عدم رعايتى است که مى‌تواند تأثير غيرمستقيم مهمى بر صورت‌هاى مالى داشته باشد، حسابرسان بايد براى اثبات رعايت يا عدم رعايت، روش‌هاى حسابرسى به‌خصوصى را به‌کار برند.

شناخت حسابرسان نسبت به تخلفات و ساير عدم رعايت‌ها

حسابرسان مسئوليت دارند از ويژگى‌ها و انواع تخلفات بالقوه مهم که امکان دارد در محدوده رسيدگى آنها باشد آگاهى داشته باشند؛ بنابراين آنها مى‌توانند براى ايجاد اطمينان معقولى از کشف تخلفات بااهميت، حسابرسى را برنامه‌ريزى کنند.


حسابرسان بايد نسبت به تأثيرات احتمالى قوانين و مقررات بر صورت‌هاى مالى که به‌نظر آنها عموماً در تعيين مبالغ مندرج در صورت‌هاى مالى تأثير مستقيم و بااهميت دارد، شناخت کافى کسب کنند. حسابرسان ممکن است استفاده از خدمات مشاور حقوقى را در موارد زير ضرورى تشخيص دهند:


۱. تعيين قوانين و مقرراتى که ممکن است به‌طور مستقيم و مؤثر بر صورت‌هاى مالى تأثير داشته باشد.


۲. طراحى آزمون‌هاى رعايت در مورد قوانين و مقررات.


۳. ارزيابى نتايج آزمون‌هاى رعايت طراحى شده.


علاوه بر اين حسابرسان ممکن است استفاده از خدمات مشاور حقوقى را در مواردى ضروررى تشخيص دهند که حسابرسي، اجراء آزمون‌هاى رعايت را در خصوص مفاد قراردادها و کمک‌هاى بلاعوض الزامى دانسته است. حسابرسان ممکن است با توجه به شرايط حسابرسي، تحصيل اطلاعات مربوط به موارد رعايت را از ساير افراد، چون کارکنان، مديران حسابرسى واحدهاى دولتى که به واحد مورد رسيدگى کمک کرده‌اند و يا هر مقام قانونى ذى‌ربط ديگر، ضرورى تشخيص دهند.

مراقبت حرفه‌اى نسبت به تخلفات و اعمال غيرقانونى احتمالى

حسابرسان بايد مراقبت‌هاى حرفه‌اى ضرورى را در پيگيرى علائم تخلفات و اعمال غيرقانونى احتمالى به‌کار برند، به‌نحوى که با بازرسى‌هاى احتمالى آينده يا پيگيرى‌هاى قوانين جاري، يا هر دو اين موارد هيچ‌گونه تداخلى پيدا نکند. حسابرسان گاه ممکن است تحت برخى از شرايط، قوانين، مقررات، يا سياست‌ها ملزم باشند قبل از انجام هر اقدام حسابرسى يا اجراء روش‌هاى حسابرسي، انواع مشخصى از تخلفات يا اعمال غيرقانونى را به مراجع قانونى يا ساير مقامات ذى‌ربط، گزارش کنند. حسابرسان هم‌چنين ممکن است به منظور جلوگيرى از تداخل در کار تحقيق و تفحّص ملزم شوند تمام يا بخشى از کار حسابرسى را ادامه ندهند و يا ادامه آن را به تعويق اندازند.


انجام حسابرسى طبق استانداردهاى پذيرفته شده حسابدارى دولتي، کشف اعمال غيرقانونى يا بدهى‌هاى احتمالى ناشى از آن را تضمين نمى‌کند. هم‌چنين کشف بعدى اعمال غيرقانونى صورت گرفته در دوره مورد رسيدگي، الزاماً حاکى از عدم کفايت حسابرسى انجام شده نيست، مشروط بر آنکه حسابرسى مطابق با اين استانداردها صورت گرفته باشد.

عدم رعايت‌ها (غير از قوانين و مقررات)

معنى اصطلاح عدم رعايت گسترده‌تر از اعمال غيرقانونى است. عدم رعايت نه تنها شامل اعمال غيرقانونى مى‌شود، بلکه در برگيرنده تخلفات از مفاد قراردادها و موافق‌نامه‌هاى کمک‌هاى بلاعوض نيز دربر مى‌گيرد. استانداردهاى انجمن حسابداران رسمى آمريکا در مورد مسئوليت حسابرسان نسبت به کشف ساير موارد عدم رعايت بحث نمى‌کند، اما، تحت مقررات استانداردهاى پذيرفته شده حسابرسى دولتي، حسابرسان همان‌طور که در قبال کشف موارد ناشى از اعمال غيرقانونى مسئوليت دارند، نسبت به کشف تحريف‌هاى بااهميت ناشى از ساير عدم رعايت‌ها نيز مسئول هستند.


عدم رعايت مستقيم و بااهميت، عدم رعايتى است که در محاسبه و تعيين مبالغ مندرج در صورت‌هاى مالى تأثيرى مستقيم و بااهميت دارد. حسابرسان بايد روش‌هاى حسابرسى را به‌نحوى طراحى کنند که کنسبت به کشف تحريف‌هاى بااهميت ناشى از عدم رعايت مستقيم و مهم مفاد قراردادها يا موافق‌نامه‌هاى کمک‌هاى بلاعوض، اطمينان معقولى به‌دست آورند.


عدم رعايت غيرمستقيم، عدم رعايتى است که تأثير آن بر صورت‌هاى مالي، بااهميت اما به‌طور غيرمستقيم است. حسابرسى صورت‌هاى مالي، کشف عدم رعايت‌هاى غيرمستقيم در مفاد قراردادها و موافق‌نامه‌هاى کمک‌هاى بلاعوض را تضمين نمى‌کند. به هر حال، حسابرسان هنگامى که با اطلاعات خاصى حاکى از وجود عدم رعايت‌ها مواجه مى‌شوند که مى‌تواند تأثير غيرمستقيم مهمى بر صورت‌هاى مالى داشته باشد، بايد روش‌هاى حسابرسى ويژه‌اى را به‌کار گيرند که موارد رعايت يا عدم رعايت را مشخص کند.