گزارش‌هاى مدوّن و مکتوب حسابرسى بايد توسط مؤسسه حسابرسى به مقامات ذى‌صلاح در واحد مورد رسيدگى و مقامات ذى‌ربط در سازمان‌هاى متقاضى و ترتيب دهنده انجام حسابرسي، از جمله سازمان‌هاى اعتبار دهنده بيرون از واحد مورد رسيدگى تسليم شود، مگر آنکه به‌موجب قانون انجام آن منع شده باشد. نسخه‌اى از گزارش نيز بايد به ساير مقدماتى که اختيار نظارت قانونى دارند يا کسانى که ممکن است مسئول اقدام در مورد يافته‌ها و پيشنهادهاى حسابرسى باشند و ساير کسانى که مجاز به دريافت اينگونه گزارش‌ها هستند، ارسال شود. جز در مواردى که توسط قوانين و مقررات منع شده باشد، نسخه‌اى از گزارش نيز بايد جهت بررسى در اختيار عموم قرار گيرد.


گزارش‌هاى حسابرسى بايد به‌موقع در اختيار مقامات مسئولين ذى‌علاقه نسبت به نتايج حسابرسى قرار گيرد. از جمله اين مقامات عبارتند از: کسانى که توسط قوانين و مقررات مجاز به دريافت اينگونه گزارش‌ها هستند، آنهائى که انجام اقدامات لازم در مورد يافته‌ها و پيشنهادهاى حسابرسى را به عهده دارند، ساير دستگاه‌هاى دولتى که واحد مورد رسيدگي، قانوناً از حمايت مالى آن برخوردار است و مراجع قانونى با اين حال، اگر موضوع حسابرسى متضمّن مطالبى باشد که به دلايل امنيتى طبقه‌بندى شده (محرمانه) باشد يا انتشار آنها براى افراد خاص يا عموم بنا به ساير دلايل معتبر مجاز نباشد، حسابرسان ممکن است توزيع گزارش خود را محدود سازند.


در مواردى که مؤسسات حسابرسى غير دولتى عهده‌دار امر حسابرسى باشند، مؤسسه حسابرسى دولتى مربوط بايد اطمينان يابد که گزارش حسابرس به‌طور صحيحى توزيع مى‌شود. اگر قرار باشد که مؤسسه حسابرس غيردولتى گزارش حسابرسى را توزيع کند، قرارداد حسابرسى مربوط بايد متضمن نام مقامات يا سازمان‌هاى دريافت‌ کننده گزارش باشد.


حسابرسان داخلى بايد توزيع گزارش‌هاى خود را طبق ترتيبات واحد اقتصادى مطبوع و مقررات قانونى آن انجام دهند. آنها معمولاً گزارش خود را به بالاترين مقام مديريت واحد تسليم مى‌کنند که مسئول توزيع گزارش است.