دومين استاندارد گزارشگرى حسابرسى عملياتى به‌شرح زير است:


حسابرسان بايد گزارش‌ها را به گونه‌اى مناسب منتشر سازند تا اطلاعات آنها براى استفاده به موقع در اختيار مديريت، مقامات قانونى و ساير اشخاص ذى‌علاقه قرار گيرد.


به‌منظور حداکثر کردن استفاده، گزارش بايد به موقع باشد. گزارشى که خيلى دير ارائه شود حتى اگر با‌دقت هم تهيه شده باشد ممکن است از نظر تصميم ‌گيرندگان ارزش ناچيزى داشته باشد. بنابراين حسابرسان بايد براى انتشار به موقع گزارش حسابرسى برنامه‌ريزى کرده و با توجه به چنين هدفى عمليات حسابرسى را هدايت کنند.


حسابرسان بايد در جريان حسابرسى و روياروئى با مسائل حائز اهميت، تهيه گزارش ميان دوره‌اى را براى مسئولين مربوط مورد توجه قرار دهند. اينگونه گزارش‌ها که ممکن است کتبى يا شفاهى باشد، جانشين گزارش حسابرسى نهائى نمى‌شود، بلکه مسئولين را متوجه موضوعاتى مى‌کند که نياز به توجه فورى دارند و به آنها امکان مى‌دهد تا قبل از تکميل گزارش نهائي، اقدامات اصلاحى لازم را به‌عمل آورند.