در صورتى‌که صورت‌بردارى از موجودى‌هاى جنسى به‌صورت مداوم است، بسيارى از کنترل‌هاى فوق مورد پيدا نمى‌کند ولى در عوض نکات زير بايد از لحاظ کنترل داخلى مورد توجه قرار گيرد:


۱. موجودى‌ها بايد طبق برنامه تعيين شده از طرف مقام ارشدى مانند رئيس کارخانه، مدير توليد يا رئيس حسابدارى کارخانه شمرده شود. برنامهٔ کار بايد طورى تنظيم گردد که هر يک از اجناس در طى سال لااقل يک بار شمرده شود، ولى در مورد اجناس پُرمصرف بهتر است موجودى به دفعات بيشترى مورد کنترل قرار گيرد.


۲. در انتخاب اجناس براى شمارش، بهتر است ترتيب خاصى در نظر گرفته نشود. مثلاً شمارش موجودى‌ها مطابق رديف کُد آنها و يا مطابق رديف قفسه يا برحسب نوع کالاهاى مشابه از درجهٔ اعتبار شمارش خواهد کاست، چون مثلاً متصديان انبار مى‌توانند اجناسى را که در آيندهٔ نزديک شمرده خواهد شد پيش‌بينى کنند و هم‌چنين مى‌توانند حدس بزنند چه اجناسى براى مدت مديدى در آينده مورد کنترل قرار نخواهد گرفت، که اينها خود از لحاظ سوءاستفاده‌هاى احتمالى مى‌تواند مؤثر باشد.


۳. صورت‌بردارى از موجودى‌ها بايد توسط اشخاصى مستقل از انبار به‌عمل آيد ولى اين اشخاص بايد از ميان افرادى انتخاب شوند که با اجناس مورد شمارش آشنا باشند و بتوانند نسبت به کيفيت اجناس قضاوت کنند.


۴. هرگونه اختلاف بين موجودى کالا طبق شمارش و طبق مانده مدارک انبار، بايد دقيقاً کنترل شود و در صورت لزوم مدارک انبار اصلاح شود. البته ايرادى ندارد که از اشتباهات کوچک صرف‌نظر شود چه اين اشتباهات در جهت منفى و مثبت معمولاً يکديگر را خنثى مى‌کنند.


۵. هر يک از اجناس که شمرده مى‌شود، بايد روى کارت مربوط به آن علامتى از قبيل پاراف يا امضاء شمارشگر در مقابل موجودى کنترل شده زده شود تا در پايان سال بتوان مطمئن شد که کليهٔ اجناس لااقل يک بار شمرده شده‌اند.

نقل و نتقال داخلى مواد و کالاى در جريان ساخت

نکات زير بايد از لحاظ کنترل داخلى و انتقال مواد و کالاى در جريان ساخت در داخل مؤسسات و کارخانه‌هاى توليدى در نظر گرفته شود.


۱. مواد صادره از انبار براى مصرف توليد بايد فقط در مقابل برگ درخواست مواد صادر شود. برگ‌هاى درخواست مواد بايد داراى شماره رديف چاپى بوده و دسته‌هاى سفيد آن تحت کنترل باشد. هر برگ درخواست مواد بايد از طرف مقام مسؤولى تصويب شده و انبار به هيچ‌وجه بدون برگ درخواست مواد تصويب شده، مواد صادر نکند.


۲. براى مواد خُرد يا پُرمصرف يا اضطرارى که اجراء تشريفات فوق ممکن است ايجاد کُندى کُند، بهتر است در محل کارگاه‌ها، انبارهاى دستى شامل اين‌گونه مواد در نظر گرفته شود و از هر يک از اين مواد به مقدار لازم در آن نگاهدارى شود. تحت اين روش صدور اوليهٔ مواد از انبار اصلى با برگ درخواست مواد تصويب شده‌اى صورت گرفته و در همان موقع جزء هزينه‌هاى سربار کارگاه منظور مى‌گردد.


۳. مشخصات کامل مواد و در صورت امکان شماره کُد آن بايد در روى برگ‌هاى درخواست مواد قيد گردد تا هم مورد کنترل تصويب کننده قرار گيرد و هم به‌عنوان مدرک صدور مواد از انبار قابل استفاده باشد.


۴. اداره حسابدارى کارخانه بايد شماره رديف برگ‌هاى درخواست مواد را کنترل کند و اگر شماره‌اى به چشم نخورده علل آن را رسيدگى کند. در صورتى‌که برگ درخواست کالائى در موقع تکميل خراب شود و يا آنکه به تصويب نرسد، يا به علل ديگرى باطل شود، بايد کليهٔ نسخ آن مستقيماً به اداره حسابدارى کارخانه تحويل داده شود.


۵. هرگونه برگشتى به انبار بايد به موجب ”برگ بدهکار انبار“ به متصدى انبار تحويل داده شود. هرگونه مواد انتقالى از يک دايره به دايرهٔ ديگر بايد به موجب ”برگ انتقال مواد“ ردّ و بدل گردد و حسابدارى کارخانه از مواد برگشتى به انبار يا انتقالى بين دو اثر، به موجب نسخه‌اى از برگ‌هاى مذکور مطلع گردد.


۶. کالاى ساخته شده بايد به‌موجب فرم تصويب شده‌اى به انبار تحويل گردد. در صورتى‌که نوع محصولات يا تعداد دفعات تحويل متعدد باشد، بهتر است اولاً براى تحويل هر نوع محصول در هر نوبت فرم جداگانه‌اى به‌کار رود و ثانياً فرم‌ها داراى شماره رديف چاپى باشند تا بتوان بعداً از طريق کنترل شماره‌ها مطمئن گرديد که همهٔ محصولات ارسالى به انبار به اطلاع حسابدارى رسيده و در مدارک مربوطه ثبت شده است.


۷. در صورتى‌که کالاى در جريان ساخت در مراحل مختلف توليد از دايره‌اى به دايرهٔ ديگر انتقال مى‌يابد لازم است اين انتقال به‌موجب مدرک تصويب شده صورت گرفته و در مدارک حسابدارى منعکس گردد.