در تدوين يک سيستم کنترل داخلى مطلوب از لحاظ بروات و سفته‌هاى دريافتنى يک دستگاه نيمه بزرگ بازرگانى نکات زير بايد مورد توجه قرار گيرد. براى دستگاه‌هائى که تعداد کمى سفته و برات يا چک‌هاى وعده‌دار دريافت مى‌کنند بعضى از کنترل‌هاى مندرج در بندهاى زير ضرورى نخواهد بود و از طرف ديگر دستگاه‌هائى که تعداد بسيار عمده‌اى سفته و برات در اختيار دارند (مانند بانک‌هاى تجارتي) احتياج به روش‌هاى مفصل‌ترى دارند که در مبحث ديگرى مورد بحث قرار خواهند گرفت.


۱. به‌عنوان دفتر معين حساب کنترل اسناد دريافتني، بايد دفترى به‌صورت سررسيدنامه نگهدارى شود که هريک از اسناد دريافتنى بر حسب تاريخ سررسيد و با ذکر ساير مشخصات در آن ثبت گردد. عين سفته‌ها و بروات دريافتنى نبايد در اختيار متصدى نگهدارى اين دفتر باشد ولى کليهٔ اسناد دريافتنى و هم‌چنين معاملاتى که پس از دريافت نسبت به آنها به‌عمل مى‌آيد بايد به‌ موقع به اطلاع متصدى مذکور برسد.


۲. اسنادى که پس از دريافت نزد بانک يا جاى ديگرى تنزيل مى‌شوند بايد هم‌زمان با خارج شدن از حساب کنترل در دفترکل، از دفتر سررسيد نيز خارج شده ولى در دفتر ديگرى برحسب نام تنزيل کننده و با ذکر تاريخ سررسيد ثبت گردد. اين دفتر اخير به‌صورت يادداشت‌ و خارج از سيستم حسابدارى خواهد بود ولى اهميت نگاهدارى و خارج از سيستم حسابدارى خواهد بود ولى اهميت نگاهدارى آن در آن است که ميزان بدهى احتمالى بابت اسناد تنزيلى سررسيد نرسيده با مقدارى تقريب از طريق آن قابل استخراج است. (تقريب از لحاظ آن است که اسنادى ممکن است قبل از سررسيد از طُرُق متعهد واريز شده باشند ولى به اطلاع دستگاه نرسيده باشد).


۳. کليهٔ اسناد دريافتنى بهتر است براى وصول يا به‌عنوان امانت نزد بانک سپرده شود. اين طريق بهترين راه حفاظت از اين‌گونه اسناد است و با استفاده از تسهيلات بانکى خطر مفقود شدن، دستخوش آتش‌سوزى شدن و بالاخره تعلل در وصول اسناد دريافتنى از بين خواهد رفت. به‌علاوه ديگر ضرورتى براى بازبينى و شمارش اسناد دريافتنى توسط حسابرسان يا مقامات خود دستگاه به منظور تأئيدى مانده دفاتر و مندرجات دفتر سررسيد نخواهد بود.


۴. در صورتى‌که اسناد دريافتنى نزد بانک‌هاى متعددى سپرده مى‌شود، لازم است نام بانکى که هر يک از اسناد نزد آن توديع شده است در دفتر سررسيد در مقابل اسناد قيد گردد. البته در چنين حالت لازم است، دفتر معين جداگانه‌اى براى نشان دادن ريز اسناد دريافتنى سپرده شده نزد هر يک از بانک‌ها نگاهدارى شود و هر وقت اسناد دريافتنى به بانک سپرده مى‌شود از حساب اسناد دريافتنى خارج شده و به حساب جداگانه‌اى به نام حساب اسناد دريافتنى نزد بانک‌ها انتقال يابد (در صورتى‌که کليهٔ اسناد به فوريت نزد بانک‌ها سپرده مى‌شود اين عمل چندان لازم نخواهد بوده، به‌خصوص اگر اسناد فقط به يک بانک سپرده شود.)


۵. در فواصل مرتب و معينى (مثلاً در پايان هر ماه) بايد جمع صفحات دفتر سررسيد با حساب‌هاى کنترل اسناد دريافتنى نزد بانک‌ها تطبيق داده شود. اختلافاتى که در ضمن اين تطبيق بروز خواهد کرد بيشتر از نوع اشتباهات شيئى خواهد بود، ولى بايد به هر حال مورد رسيدگى قرار گرفته و از ميان برداشته شود.


۶. هر چند وقت يک بار و به‌خصوص در پايان سال مالي، بايد مانده حساب اسناد دريافتنى نزد بانک‌هاى مربوط تطبيق داده شود. اين تطبيق به احتمال بسيار زياد توأم با اختلافاتى خواهد بود که بايد عيناً مانند صورت تطبيق بانکى در مورد موجودى حساب جارى نزد بانک مورد رسيدگى قرار گيرد. البته براى سهولت امر بهتر است نخست ليست کاملى از اسناد سپرده شده به بانک طبق دفاتر دستگاه تهيه شده و امر تطبيق با مدارک بانک از طريق اين فهرست به‌عمل آيد.


۷. اسناد دريافتنى که در سررسيد پرداخت نمى‌شوند بر اساس مقررات قانونى واخواست شوند تا حقوق دستگاه ضايع نگردد. از آن پس بايد جريان حقوقى تعقيب بدهکار تا مرحلهٔ وصول سفته يا برات به‌اضافه بهره ديرکرد و جرايم مصوب دستگاه توسط مقام صلاحيت‌دارى (مثلاً قسمت حقوقى دستگاه) دنبال شود. البته در مواردى که اسناد دريافتنى براى وصول به بانک سپرده مى‌شوند، اختيار واخواست در صورت عدم پرداخت نيز به بانک داده مى‌شود ولى تعقيب موضوع به عهدهٔ دستگاه خواهد بود.


۸. از گرفتن چک‌هاى وعده‌دار بايد حتّى‌المقدور احتراز شود ولى در مواردى که اخذ اين نوع اوراق با توجه به سياست بازرگانى دستگاه صورت مى‌گيرد چک‌هاى دريافت شده بايد عيناً مانند بروات و سفته‌هاى دريافتنى تحت کنترل باشد.