نکات زير در هر سيستم کنترل داخلى در مورد حساب‌هاى بانکى بايد مورد توجه قرار گيرد.


- از نگاهدارى حساب‌هاى غيرفعال بايد جلوگيرى به‌‌عمل آيد. اين نوع حساب‌ها به‌علت فعاليت کم يا رکود کامل، ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گيرند و يا سبب شوند که کنترل‌هاى لازم زير چندان جدى تلقى نشوند.


- از بانک‌ها بايد درخواست گردد که صورت‌حساب‌هاى مربوط به حساب‌هاى بانکى را به‌طور ماهانه و مرتب ارسال نمايند. اغلب اين صورت‌حساب‌ها به وسيلهٔ کامپيوتر و يا ماشين‌ها دفتردارى تهيه مى‌شود ولى در مورد صورت‌حساب‌هاى دست‌نويس، گاه مندرجات ممکن است به‌خوبى خوانا نباشد که در آن‌صورت لازم است از بانک توضيح خواسته شود.


- براى هر يک از حساب‌هاى بانکى بايد در فواصل مرتبي، مثلاً در پايان هر ماه ”صورت تطبيق بانکي“ تهيه شود. صورت‌هاى تطبيق بانکى بايد حتّى‌المقدور توسط شخصى غير از متصدى صندوق و متصدى دفاتر معين بانک‌ها، بدهکاران و بستانکاران تهيه شود ولى در صورتى‌که اجباراً تهيهٔ آن به عهدهٔ يکى از اين افراد مى‌باشد، لازم است توسط شخص ديگرى کنترل شود.


- در طى اين کنترل و هم‌چنين در موقع تهيهٔ صورت‌هاى تطبيق بانکى نکات زير بايد مورد توجه قرار گيرد:


۱. کليهٔ دريافت‌ها و پرداخت‌ها از طريق حساب بانکى بايد به ريز از روى دفتر بانک‌ها با صورت‌حساب‌هاى بانکى تطبيق داده شود. به صرف تطبيق مانده و يا واضح بودن تفاوت بين مانده دفتر و مانده طبق صورت‌حساب بانک نبايد حساب را ”تطبيق شده“ تلقى کرد.


۲. شرح و شمارهٔ چک‌ها بين دفتر و صورت‌حساب بانک بايد مقايسه شود. در کشور ما برخلاف برخى کشورهاى خارجى متأسفانه نام ذى‌نفع در صورت‌حساب بانک درج نمى‌گردد و کنترل قابل‌توجهى که در غير اين‌صورت قابل اعمال مى‌بود عملى نيست، ولى به هر حال در صورت شک و ظنّ ممکن است از بانک سؤال نمود.


۳. مبالغ واريز شده به حساب بانک و به‌خصوص تاريخ‌هاى مربوطه بايد مورد توجه قرار گيرد. فاصلهٔ بين تاريخ و واريز وجوه به شرح دفتر و طبق مندرجات صورت‌حساب بانک نبايد چندان زياد باشد. در صورتى‌که تأخير غيرعادى باشد، لازم است مورد رسيدگى قرار گيرد.


۴. هرگونه اقلام برگشتى چه در دفاتر مؤسه يا در صور‌ت‌حساب بانک بايد مورد رسيدگى قرار گيرد.


- صورت‌هاى تطبيق بانکى بايد به‌عنوان يک مدرک رسمى داخلى امضاء شده و به‌نظر مقام ارشدى برسد. مقام مذکور بايد صورت‌هاى تطبيق بانکى را بررسى نمايد و در صورت وجود اقلام باز کهنه، يا غيرعادي، علل آن ار مورد رسيدگى قرار دهد. پس از اين بررسى و پاراف مقام مذکور، صورت‌هاى تطبيق بانکى بايد به‌صورت مرتبى بايگانى شود.