نظر به اينکه دستگاه‌هاى مختلف داراى عمليات متفاوت و خصوصيات مختص به خود مى‌باشند، انتخاب روش‌هاى مشترک و يکنواخت براى برقرارى سيستم‌هاى کنترل داخلى در کليهٔ دستگاه‌ها طبعاً امکان‌پذير نيست. روش‌هائى که در يک دستگاه بزرگ توليدى براى کنترل داخلى به‌کار برده مى‌شود احتمالاً در يک دستگاه بازرگانى و يا يک دستگاه توليدى کوچک‌تر کاملاً بى‌مورد و يا با توجه به خصوصيات دستگاه نامناسب خواهد بود.