هويت مدارک مالى مورد رسيدگى

شناسائى صورت‌هاى مالى موضوع گزارش حسابرسى حائز نهايت اهميت مى‌باشد، چه در غير اين‌صورت ممکن است سهواً يا عمداً صورت‌هاى مالى غيرمربوطى ضميمهٔ گزارش حسابرس ارائه شود. بعضى وقت‌ها حسابرسان گزارش خود را در ذيل صورت‌هاى مالى موضوع گزارش ارائه مى‌دهند، ليکن اين‌کار هميشه عملى نيست و احتمالاً مطابق سليقهٔ بسيارى از مديران و حسابرسان نمى‌باشد. حسابرس هيچ‌وقت نبايد صورت‌هاى مالى مورد گزارش را امضاء نمايد، چون اين عمل در حکم تصديق و گواهى کردن خواهد بود که مفهومى غير از اظهار‌عقيده حرفه‌اى نسبت به درست بودن و منصفانه بودن و روشن بودن صورت‌هاى مالى دارد. معمولاً جهت احراز هويّت مدارک مالى مورد گزارش، حسابرسان آنها را به پيوست گزارش خود طورى جلد مى‌کنند که به راحتى امکان جدا کردن آنها وجود نداشته باشد.


شماره ثبت : 1375
تلفن : ۸۹۳۴۹۶ ـ ۸۹۹۷۱۸
ساختمان بخرد
خيابان زرتشت ـ شماره ۳۲
تهران ۱۴
مؤسسه حسابرسى مختار و همکاران
امضاء انستيتوى حسابداران خبره انگلستان
۱۴ خرداد ۱۳۶۵
هيئت مديره محترم
شرکت سهامی کوهپایه (خاص)
تهران
  گزارش حسابرسان

ترازنامه شرکت سهامى خاص دشت‌آباد در تاريخ ۲۹ اسفند ۱۳۶۴ و صورت سود و زيان، صورت تخصيص سود و صورت منابع و مصارف وجوه شرکت براى سال مالى منتهى به تاريخ مذکور و هم‌چنين يادداشت‌هاى پيوست صورت‌هاى مالى که در صفحات ۴ الى ۲۶ پيوست مى‌باشد مورد رسيدگى اين مؤسسه قرار گرفت، اين رسيدگى طبق استانداردهاى پذيرفته شده و متداول حسابرسى انجام پذيرفته و بنابراين مشتمل بوده است بر بررسى سوابق حسابدارى شرکت و انجام ساير عمليات حسابرسى که در شرايط و اوضاع و احوال موجود به‌نظر ما ضرورت داشته است.
   سياست حسابدارى شرکت در خصوص ذخيره بازخريد سنوات خدمت کارکنان به شرح بند (ز) يادداشت ۲ پيوست صورت‌هاى مالى در سال جارى مراعات نشده است. چنان‌چه ذخيره لازم در اين مورد منظور شده بود. سود ويژه سال در حدود مبلغ ۱۴ ميليون ريال کاهش مى‌يافت که در مقابل به رقم ذخاير که فعلاً به مبلغ ۳۸ ميليون ريال در ترازنامه منعکس مى‌باشد، اضافه مى‌گرديد.
   به استثناء مورد فوق، به عقيده ما، ترازنامه و صورت سود و زيان تشخيص سود و منابع و مصارف وجوه همراه با يادداشت‌ها پيوست، تصويرى درست و روشن از وضع مالى شرکت سهامى خاص دشت‌آباد در ۲۹ اسفند ۱۳۶۴ و نتيجه حاصل از عمليات و منابع و مصارف وجوه آن براى سال مالى منتهى به تاريخ مذکور، طبق اموال و موازين پذيرفته شده و متداول حسابدارى که به‌صورتى يکنواخت با مال گذشته مراعات گرديده‌اند، ارائه مى‌دهد.
موسسه حسابرسی مختار و همکاران

اظهارنظر نسبت به مندرجات گزارش

طبق مقررات لايحهٔ قانونى اصلاح قسمتى از قانون تجارت، بازرس هم‌چنين مکلف است که نسبت به درستى اطلاعات و توضيحاتى که مديران در اختيار مجمع عمومى گذاشته‌اند اظهارنظر نمايند. قسمت عمدهٔ اين اطلاعات و توضيحات معمولاً طى گزارشى که از طرف هيئت‌مديره به‌عنوان مجمع عمومى تهيه مى‌شود، ارائه مى‌گردد و بنابراين بازرس بايد به اين گزارش و کليهٔ اطلاعات مندرج در آن رسيدگى نموده و نسبت به درستى آن عقيدهٔ حرفه‌اى خود را اظهار نمايد.


ولى موضوع به اينجا خاتمه نمى‌يابد، چرا که قانون وظيفهٔ بازرس را در اين خصوص به گزارش هيئت‌مديره محدود نساخته بلکه به‌طور کلى همهٔ اطلاعات و توضيحاتى را که مديران در اختيار مجمع مى‌گذارند مشمول اظهارنظر بازرس ساخته است. بنابراين به‌نظر مى‌رسد که همهٔ توضيحات شفاهى که در مجمع داده مى‌شود و حتى پاسخ‌هائى که به سؤالات مطروحه از طرف سهام‌داران حاضر در مجمع ارائه مى‌گردد، نيز بايد مورد توجه بازرس قرار گرفته و در صورتى‌که هرگونه نادرستى يا ابهامى در آنها مشاهده نمايد، بايد عقيدهٔ خود را اظهار نمايد.


البته به‌طورى که قبلاً گفته شد مقررات قانونى از اين لحاظ غيرعملى است، چرا که کمتر کسى را مى‌توان يافت که علاوه بر تخصص‌هاى لازم براى انجام وظيفه حسابرسى و اظهارنظر نسبت به درستي، روشنى و منصفانه بودن صورت‌هاى مالى و ساير اطلاعات مالى که در اختيار مجمع گذارده مى‌شود، انواع و اقسام تخصص‌هاى ديگر را نيز که براى اظهارنظر فنى نسبت به عملکرد مديران لازم خواهد بود داشته باشد.