به‌طورى که گفته شد نکاتى که در گزارش حسابرس قيد مى‌شود تابع عوامل مختلفى از قبيل نوع حسابرسي، حدود رسيدگي، منظورى که حسابرسى به خاطر آن ‌صورت گرفته است، فرم گزارش حسابرسي، و از همه مهم‌تر ماهيت ”عقيدهٔ حرفه‌اي“ حسابرس مى‌باشد. بدين ترتيب نمى‌توان فهرستى از کليهٔ نکاتى که بايد در کليهٔ گزارش‌هاى حسابرسى قيد شود به‌دست داد، ولى براى بحث در اطراف محتوى گزارش حسابرسان مى‌توان نمونه‌هاى متداولى را که معمولاً ارائه مى‌گردد مطرح نمود. به‌طورى که گفته شد بسيارى از حسابرسان و مؤسسات حسابرسى در موارد عادى از فرم‌هاى استاندارد شده‌اى جهت ارائهٔ عقيدهٔ حرفه‌اى خود استفاده مى‌کنند. گزارش ذيل مربوط به موقعى است که حسابرس بدون هيچ‌گونه محدوديتى حسابرسى خود را انجام داده و پس از اتمام رسيدگى‌‌هاى خود به اين ”عقيدهٔ حرفه‌اي“ رسيده است که صورت‌هاى مالى مورد رسيدگي، حاوى هيچ‌گونه ايراد عمده‌اى نمى‌باشد و بدون هيچ‌گونه قيد و شرطى قابل تائيد است. اين گزارش به فرم کوتاه طبق استاندارد امريکائى که تقريباً پذيرش بين‌المللى يافته است تنظيم گرديده و عمدتاً از دو بند تشکيل مى‌شود. ”بند اظهار عقيده“ مى‌نامند. اين نوع گزارش که حاکى از تائيد کامل صورت‌هاى مالى است در اصطلاح دست‌اندرکاران امور مالي، گزارش غيرمشروط خوانده مى‌شود و در زبان انگليسى از آن به‌عنوان Clean Report ياد مى‌کنند.


شماره ثبت: ۱۳۷۵
تلفن: ۸۹۳۴۹۶ـ ۸۹۹۷۱۸
مؤسسه حسابرسى مختار و همکاران
امضاء انستيتوى حسابداران خبره انگلستان
ساختمان بخرد
خيابان زرتشت ـ شماره ۳۲
تهران ۱۴
۱۴ خرداد ۱۳۶۵
   هيئت مديره محترم    
    شرکت سهامى خاص دشت‌آباد    
    تهران    
گزارش حسابرسان

  ترازنامه شرکت سهامى خاص دشت‌آباد در تاريخ ۲۹ اسفند ۱۳۶۴ و صورت سود و زيان، صورت تخصيص سود و صورت منابع و مصارف وجوه شرکت براى سال مالى منتهى به تاريخ مذکور و هم‌چنين يادداشت‌هاى پيوست صورت‌هاى مالى که در صفحات ۴ الى ۲۶ پيوست مى‌باشد مورد رسيدگى اين مؤسسه قرار گرفت، اين رسيدگى طبق استانداردهاى پذيرفته شده و متداول حسابرسى انجام پذيرفته و بنابراين مشتمل بوده است بر بررسى سوابق حسابدارى شرکت و انجام ساير عمليات حسابرسى که در شرايط و اوضاع و احوال موجود به‌نظر ما ضرورت داشته است.
   سياست حسابدارى شرکت در خصوص ذخيره بازخريد سنوات خدمت کارکنان به شرح بند (ز) يادداشت ۲ پيوست صورت‌هاى مالى در سال جارى مراعات نشده است. چنان‌چه ذخيره لازم در اين مورد منظور شده بود. سود ويژه سال در حدود مبلغ ۱۴ ميليون ريال کاهش مى‌يافت که در مقابل به رقم ذخاير که فعلاً به مبلغ ۳۸ ميليون ريال در ترازنامه منعکس مى‌باشد، اضافه مى‌گرديد.  
   به استثناء مورد فوق، به عقيده ما، ترازنامه و صورت سود و زيان تشخيص سود و منابع و مصارف وجوه همراه با يادداشت‌ها پيوست، تصويرى درست و روشن از وضع مالى شرکت سهامى خاص دشت‌آباد در ۲۹ اسفند ۱۳۶۴ و نتيجه حاصل از عمليات و منابع و مصارف وجوه آن براى سال مالى منتهى به تاريخ مذکور، طبق اموال و موازين پذيرفته شده و متداول حسابدارى که به‌صورتى يکنواخت با مال گذشته مراعات گرديده‌اند، ارائه مى‌دهد.  
مؤسسه حسابرسى مختار و همکاران