گزارش حسابرس بايد به صراحت قيد نمايد که آيا صورت‌هاى مالى مورد گزارش طبق اصول و موازين پذيرفته شدهٔ حسابدارى تهيه و ارائه شده است يا خير. چنان‌چه پاسخ به اين سؤال منفى باشد، حسابرس بايد مواردى را که از اصول و موازين پذيرفته شدهٔ حسابدارى پيروى نشده است به روشنى بيان کرده و عقيدهٔ حرفه‌اى خود را در گزارش حسابرسى نسبت به آن موارد به‌طور مشروط ارائه نمايد.