برخى از استانداردهاى پذيرفته شده و متداول حسابرسى به‌قدرى نزد اهل فن اقبال يافته‌اند که تقريباً حالت اصول بديهى و مبرهنى را به خود گرفته‌اند. استانداردهاى گزارش‌دهى از اين نوع هستند. ولى بايد دانست که تا قبل از انتشار اين استانداردها، و حتى در بسيارى از موارد هنوز هم، اين اصول اساسى و بديهى و مبرهن مراعات نمى‌گردند و به‌‌خصوص در کشور ما که سطح دانش حرفه‌اى حسابداران و حسابرسى آنچنان گسترده نيست، موارد اشتباه يا سوءتعبير و تفاهم بسيار زياد است، به‌عنوان مثال در کشور ما بسيار ديده مى‌شود که حتى در شرکت‌هاى بزرگ و عمده، بازرس زير ترازنامه و حساب سود و زيان را امضاء مى‌کند. آيا مفهوم اين امضاء تصديق اعداد و ارقام است؟ آيا مبين يک عقيدهٔ حرفه‌اى است؟ چه نوع عقيدهٔ حرفه‌اي؟