”حسابرسى مستقل“ به آن‌گونه حسابرسى اطلاق مى‌گردد که توسط شخص يا اشخاص مستقل از دستگاه يا شخصى که مدارک و اسناد مالى وى مورد رسيدگى است انجام گيرد. علاوه بر اظهار نظر نسبت به درستى صورت‌هاى مالى و پيوست‌هاى آنکه بيشتر براى ارائه به اشخاص ثالث ـ از قبيل مجامع عمومى سهام‌داران، صاحبان سرمايه در مؤسسات غيرسهامي، بورس سهام و اوراق بهاءدار، بانک‌ها و يا دستگاه‌هاى مختلف دولتى مورد استفاده قرار مى‌گيرد، حسابرسى مستقل معمولاً شامل مطالعاتى در اطراف چگونگى جريان امور و ارزيابى مستقلى نسبت به نتايج مالى عمليات و فعاليت‌هاى دستگاه و بالاخره کنترل‌هاى داخلى برقرار شده در آن نيز مى‌گردد، که بهره به‌دست آمده از اين مطالعات صرفاً براى استفادهٔ مديران دستگاه گزارش مى‌شود. اين‌گونه حسابرسى بسته به هدفى که از آن خواسته است انواع مختلفى دارد.