”پيش‌ حسابرسي“ به آن‌گونه رسيدگى به اسناد و مدارک هر عمل مالى و حسابدارى اطلاق مى‌گردد که قبل از قطعى شدن عمل موردنظر انجام گيرد. اگرچه اين نوع رسيدگى را ممکن است نسبت به کليهٔ عمليات حسابدارى اعمال نمود، ليکن غالباً فقط در مورد اسناد هزينه، به‌خصوص در موارد مقاطعه کاري، معمول گرديده و طى آن مميز (يا بازرس يا مميز حساب) اسناد موردنظر را قبل از عمل پرداخت از لحاظ رعايت مقررات مربوطه، اعتبارات بودجه‌اى مصوب و داشتن مجوز خرج و غيره رسيدگى کرده و در صورتى‌که سند داراى شرايط لازم باشد، براى صدور اجازه پرداخت نزد مقام مربوط ارسال مى‌نمايد. پيش حسابرسى در حقيقت جزئى از سيستم کنترل داخلى دستگاه را تشکيل داده و اغلب توسط يک يا چند نفر از کارمندان حسابدارى که مستقيماً در انجام معاملات مربوطه و احتمالاً عمليات حسابدارى دخالتى ندارند انجام مى‌گردد. هدف از پيش حسابرسى بيشتر اطمينان يافتن از رعايت مقررات و دستورالعمل‌ها توسط دستگاه حسابدارى و عدم تجاوز از حدود اختيارات و اعتبارات مصوب است و بدين ترتيب بيشتر جنبهٔ داخلى امور مالى و حسابدارى دارد. ولى در عين‌حال استفاده از آن ممکن است از لحاظ جلوگيرى از اشتباهات و يا تقلبات نيز مفيد واقع گردد و به هر حال در حسن جريان امور حسابدارى مؤثر مى‌باشد.