در عمل افراد برحسب موضع و موقعيت خود و برحسب نوع و ماهيت صورت‌هاى مالى که ممکن است مورد بحث باشد با انواع مختلف حسابرسى برخورد مى‌کنند.